Studenti

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Institūta darbinieku vadītie vai izstrādātie un aizstāvētie studentu darbi
Institūta zinātnieku sagatavotās mācību grāmatas un mācību līdzekļi

 

Institūtā darbinieku vadītie vai izstrādātie un aizstāvētie studentu darbi

Promocijas darbi:

2021

 1. Lauberte, Līga (2021). Analītiskās pieejas izveide bioloģiski aktīvu polifenolu raksturošanai lignocelulozes biomasā. Promocijas darbs (Development of an analytical approach for the characterization of biologically active polyphenols in lignocellulosic biomass. PhD thesis). - Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte (University of Latvia, Faculty of Chemistry), Rīga (Riga). - Vadītāji: Dr.habil.chem., Prof. Gaļina Teliševa (LVKĶI), Dr. chem., Prof. Arturs Vīksna (LU).
  Promocijas darbs
   
 2. Sansonetti, Errj (2021). Innovative alkyd emulsion composition enhanced with nanosize iron oxides for the protection of thermally treated wood in outdoor conditions. Doctoral Thesis (Ar nanoizmēra dzelzs oksīdiem uzlabota inovatīva alkīda emulsijas kompozīcija termiski modificētas koksnes aizsardzībai āra apstākļos. Promocijas darbs). - Riga Technical University, Faculty of Materials Science and Applied Chemistry, Institute of Polymer Materials (Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Polimērmateriālu institūts), Riga (Rīga). - Vadītāji: Dr. chem. Bruno Andersons (LVKĶI), Assoc. Professor Dr. sc. ing. Jānis Kajaks (RTU).
  PhD thesisKopsavilkums latviskiSummary in English

2020

 1. Fridrihsone, Anda (2020). Life Cycle Assessment of Renewable Polyol Monomers for Polyurethane Production. Doctoral thesis (Aprites cikla novērtējums poliuretānu iegūšanā izmantotiem atjaunojamo poliolu monomēriem. Promocijas darbs). - Riga Technical University, Faculty of Power and Electrical Engineering, Institute of Energy Systems and Environment (Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts), Riga (Rīga). - Vadītāji: Prof., Dr.sc.ing. Francesco Romagnoli (RTU), Dr.sc.ing. Uģis Cābulis (LVKĶI).
  PhD thesis Kopsavilkums latviski Summary in English
   
 2. Ivdre, Aiga (2020). Development of innovative polyol systems from recycled polyethylene terephtalate and renewable raw materials for rigid polyurethane foams. Doctoral thesis (Inovatīvu poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta un atjaunojamo izejvielu resursiem cietā poliuretāna putuplasta iegūšanai. Promocijas darbs). - Riga Technical University, Faculty of Materials Science and Applied Chemistry, Institute of Polymer Materials  (Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Polimēru materiālu institūts), Riga (Rīga). - Vadītāji: Prof., Dr.sc.ing. Remo Merijs-Meri (RTU), Dr.sc.ing. Uģis Cābulis (LVKĶI).
  PhD thesis, Kopsavilkums latviski, Summary in English
   
 3. Ķirpļuks, Miķelis (2020). Development of Renewable Feedstock Based Rigid Polyurethane Foam and Nanoclay Composites. Doctoral thesis (No atjaunojamām izejvielām iegūtu poliuretānu putuplasta un nano izmēra dabas izcelsmes pildvielu kompozītu īpašības). - Riga Technical University, Faculty of Materials Science and Applied Chemistry, Institute of Polymer Chemistry and Technology (Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Polimēru materiālu institūts), Riga (Rīga). - Vadītāji: Dr.sc.ing. Uģis Cābulis (LVKĶI), Dr.sc.ing., Asoc.Prof. Sergejs Gaidukovs (RTU). 
  PhD thesis Kopsavilkums latviski , Summary in English

  2019

 1. Brazdausks, Prans (2019). Furfurola iegūšana no industriālās kaņepes spaļiem biorafinēšanas sistēmas priekšapstrādes posmā. Promocijas darbs (Production of furfural from industrial hemp shives in the pretreatment stage of a biorefinery system. PhD thesis). - Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (Riga Technical University, Faculty of Power and Electrical Engineering, Institute of Energy Systems and Environment), Rīga (Riga). - Vadītāji: Asoc. Prof. Jeļena Pubule (RTU), Pētnieks Dr. Māris Puķe (LVKĶI).
  Kopsavilkums latviski Summary in English
   
 2. Meile, Kristīne (2019). Koksnes pirolīzes kondensātu preparatīva sadalīšana un analīze ar šķidruma hromatogrāfijas metodēm. Promocijas darbs (Preparative separation and analysis of wood pyrolysis condensates with liquid chromatography methods. PhD thesis). Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte (University of Latvia, Faculty of Chemistry), Rīga (Riga). - Vadītāji: Prof. Arturs Vīksna (LU), Vad. pētnieks Dr. Aivars Žūriņš (LVKĶI).
  Promocijas darbs

Maģistra darbi:

  2020

 1. Pomilovskis, Ralfs - Levoglikozenona ieguve no koksnes katalītiskās pirolīzes procesā - Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, 2020 - Vadītājs: Vad. pētnieks Dr. Aivars Žūriņš (LVKĶI).

  2019

 1. Cābulis, Pēteris - Latvijā izstrādāta augsta blīvuma putupoliuretāna izmantošana termisko tiltu novēršanā nesošajās konstrukcijās - Rīgas Tehniskā unibersitāte, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Materiālu un konstrukciju institūts, 2019 - Vadītāji: Vad. pētnieks Dr. Kaspars Kalniņš (RTU), Dr. Jānis Andersons (LVKĶI).
   
 2. Godiņa, Daniela - No biomasas iegūta levoglikozenona un tā degradācijas produktu noteikšana ātrās pirolīzes produktos, izmantojot UHPLC-UV-QDa sistēmu - Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, 2019 - Vadītāji: Prof. Arturs Vīksna (LU), Pētniece Dr. Kristīne Meile (LVKĶI).
   
 3. Iļjina, Nadežda - Metilgrupu ietekme hifenadīna un sehifenadīna veidotajās sistēmās - Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, 2019 - Vadītājs: Agris Bērziņš, Dr.chem. (LU).
   
 4. Krecers, Kārlis - Koksnes hidrolītiskā oksidēšana nanocelulozes iegūšanai - Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, 2019 - Vadītāji: Prof. Arturs Vīksna (LU), Pētniece Dr. Inese Fiļipova (LVKĶI).
   
 5. Pāls, Matīss - Plantācijas kārklu mizu apstrāde, izmantojot ekstrakciju un organosolv delignifikāciju kā rīku fitoķimikāliju ieguvei - Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, 2019 - Vadītāji: Prof. Arturs Vīksna (LU), Vad. pētniece Dr.habil. Gaļina Teliševa (LVKĶI).

Bakalaura darbi:

2021

 1. Gustavs Daniels Loris - Mikokompozīti kā alternatīva tradicionāli izmantotajiem iepakojuma materiāliem - Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, 2021 - Vadītājs: Vad. pētnieks Dr.biol. Ilze Irbe (LVKĶI).

2020

 1. Grūbe, Raimonds - Cieto poliuretānu putu iegūšana kriogēnai siltumizolācijai no ilgtspējīgiem polioliem - Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, 2020 - Vadītājs: Pētnieks MSc. Miķelis Kirpļuks (LVKĶI).
   
 2. Makars, Raimonds - Ekoloģiskas saistvielas ieguve un izpēte no bērza tāss - Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, 2020 - Vadītāji: Prof., Dr. Jurijs Ozoliņš (RTU), Vad.pētnieks Dr. Jānis Rižikovs (LVKĶI).

  2019

 1. Bolmanis, Emīls - Metanola piebarošanas ātruma kontrole un rauga biomasas novērtēšana rekombinantu proteīnu ieguves procesam ar Pichia pastoris - Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra, 2019 - Vadītājs: Vad. pētnieks Dr. Oskars Grīgs (LVKĶI).
   
 2. Girdjuka, Alise - Nepolāru šķīdinātāju izmantošana priedes mizai lipofīlu ekstraktu iegūšanai - Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, 2019 - Vadītāji: Prof. Arturs Vīksna (LU), Pētnieks Dr. Māris Lauberts (LVKĶI).
   
 3. Gurčinska, Anastasija - Prognozēšanas modeļu pielietošana Kluyveromyces marxianus fermentācijas procesam - Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, 2019 - Vadītāji: Asoc.Prof. Guntars Vaivars (LU), Pētnieks Konstantīns Dubencovs (LVKĶI).
          
 4. Kalniņš, Ilmārs - Makulatūra kā izejviela nanocelulozes iegūšanai - Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, 2019 - Vadītāji: Prof. Arturs Vīksna (LU), Pētniece Dr. Inese Fiļipova (LVKĶI).
   
 5. Stūre , Beatrise - No tallu eļļas taukskābēm sintezētu fotoaktīvu savienojumu izstrādāšana - Rīgas Tehniskā Universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Polimērmateriālu institūts, 2019 - Vadītāji: Dr. Sergejs Gaidukovs (RTU), Pētnieks Miķelis Kirpļuks (LVKĶI).

 

Institūta zinātnieku sagatavotās mācību grāmatas un mācību līdzekļi

 

 1. Morozovs, A., Irbe, I., Bukšāns, E. (2018). Koksnes ķīmiskā pārstrāde un aizsardzība. Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem. - Jelgava: Izdevniecība Avots, 171 lpp. (ISBN 978-9934-534-77-5) Open Access 
   
 2. Zaķis, Ģ. (2008). Koksnes ķīmijas pamati. - Rīga: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 200 lpp. (ISBN 978-9984-39-614-5).