Trauksmes celšana

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Trauksmes celšana Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā

2019. gada 1. maijā stājas spēkā Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums). Tas nosaka ikvienam tiesības ziņot (celt trauksmi) publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

Pārkāpums — noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums vai saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums;
Trauksmes cēlējs — fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.
Trauksmes celšanas mehānismi. Trauksmes celšanai izmanto vienu no šādiem mehānismiem::

  • iekšējo trauksmes celšanas sistēmu;
  • vēršanos kompetentajā institūcijā;
  • trauksmes cēlēju kontaktpunkta vai biedrības vai nodibinājuma, tostarp arodbiedrības vai to apvienības, starpniecību.

Trauksmes cēlēja ziņojums. Trauksmes cēlēja ziņojumā obligāti norādāmā informācija:

  • adresāts;
  • pārkāpuma apraksts (t.sk. informācija par personu, par kuru tiek ziņots);
  • informācijas iegūšanas veids un saistība ar organizāciju, kurā novērots iespējamais pārkāpums;
  • kaitējums, kurš radies konkrētā iespējamā pārkāpuma rezultātā vai kurš var rasties sabiedrības interesēm (kādām) un kuriem sabiedrības pārstāvjiem;
  • informācija par to, vai par pārkāpumu ir ziņots iepriekš;
  • pierādījumi, kas apstiprina iespējamo pārkāpumu;
  • ziņas par iesniedzēju (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (adrese, e-pasts, tālruņa numurs, e-adrese vai cita informācija, kā sazināties ar iesniedzēju, t.sk. nosūtīt atbildi)).

Norādām, ka par trauksmes ziņojumu NAV uzskatāms anonīms iesniegums.

Trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa pieejama šeit.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā trauksmes celšanas ziņojumu iespējams iesniegt, sūtot uz iekšējās trauksmes sistēmas e-pastu: trauksme.kki@edi.lv, vai sazināties ar iekšējās trauksmes sistēmas atbildīgo personu Māri Laubertu.

Trauksmes cēlēja identitātes un personas datu aizsardzība

Pēc trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.
Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
Personas datu apstrādes mērķis, izskatot trauksmes cēlēju ziņojumus – nodrošināt iespējamā pārkāpuma izmeklēšanu, nodrošināt trauksmes cēlēja pienācīgu aizsardzību un nodrošināt saziņu ar trauksmes cēlēju.
Informācija par personas datu apstrādes tiesisko pamatu, datu subjektu, saņēmēju un apstrādāto datu kategorijām ir publicēta Institūta Privātuma politikā

Noderīgi: Vairāk par trauksmes celšanu KĶI var uzzināt pie trauksmes sistēmas atbildīgās personas Māra Lauberta un tīmekļa vietnēs: