Stratēģija

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

IEVADS

APP ”Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts” (turpmāk LVKĶI, institūts) vidējā termiņa darbības stratēģija (turpmāk – stratēģija) ir dokuments, kas izstrādāts saskaņā ar

 • Zinātniskās darbības likumu,
 • 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.729 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti “Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība”
 • institūta nolikumu. 

 

Ņemot vērā institūta darbības ārējo vidi, to ietekmējošos faktorus un mērķauditoriju, kā arī līdzšinējo darbību un administratīvo spēju, stratēģijā ir ietverti jautājumi, kas saistīti gan ar esošo funkciju izpildi un iespējamo jauno funkciju īstenošanu, gan šo darbību veikšanai nepieciešamo cilvēku un finanšu resursu plānošanu. Stratēģija identificē institūta prioritāros darbības virzienus un uzdevumus par kuru īstenošanu ir atbildīgas visas institūta struktūrvienības. Stratēģija veicinās efektīvu un koordinētu institūta budžeta resursu līdzekļu izlietojumu, lai sasniegtu šīs stratēģijas objektīvos rādītājus un rezultātus.

Stratēģijas izstrādei izmantoti sekojoši normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti:

 • Latvijas nacionālā reformu programma „Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanai;
 • Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija Latvija 2030;
 • Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam;
 • Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2014-2020;
 • Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam;
 • Zinātnes likums
 • Latvijas meža politika;
 • Forest- Based Sector Technology Platform.

 

Balstoties uz stratēģijā nospraustajām vidēja termiņa prioritātēm, katru gadu tiek izstrādāts institūta darba plāns, kas satur informāciju par konkrētiem pasākumiem (atbildīgajām struktūrvienībām un darbiniekiem) stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanai. Institūts reizi gadā savā mājas lapā publicē Institūta gada publisko pārskatu (skatīt).

12.01.2021 LVKĶI Zinātniskā padomes sēdē pieņemts lēmums pagarināt Atvasinātas publiskas personas „Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" darbības stratēģiju 2015.-2020. gadam līdz 2021. gada 31. decembrim!

 

Atvasinātas publiskas personas „Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" darbības stratēģija (2015.-2021.). Rīga, 2015 (aktualizēta 2020. gada 6. novembrī)

Pielikumi:

3. Cilvēkresursu attīstības plāns 2016. – 2020. Rīga, 2015.gada 15.decembris

4. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta institucionālās attīstības plāns. Rīga 2015

6. Attīstības projekta „Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība” sociāli ekonomiskais pamatojums. Rīga 2017