Dr.sc.ing. Uģis Cābulis

Izglītība

1994 - Doktora zinātniskais grāds inženierzinātnēs (Dr.sc.ing.), ķīmija; Latvijas Zinātņu Akadēmija, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Habilitācijas un promocijas padome 1986 - Ķīmiķis, ķīmiķa-pasniedzēja kvalifikācija; Latvijas Valsts Universitāte, Ķīmijas fakultāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Poliuretānu ķīmija un tehnoloģija. Cietie putupoliuretāni, kā siltumizolācijas materiāli. Poliuretāni no atjaunojamām izejvielām, galvenokārt Ziemeļeiropas izcelsmes: rapšu eļļa, tallu eļļa, lignīns. Putupoliuretāns, kā kriogēnās izolācijas materiāls, sašķidrināto gāzu uzglabāšanai. Sadarbība ar Eiropas Kosmosa aģentūru.

Nozīmīgākie projekti

2018-2021 - M-ERA.Net 2 - No atjaunojamām izejvielām iegūtas un ar nanokristālisko celulozi modificētas kriogēnās izolācijas izstrāde (Bio4Cryo) (Nr. 1.1.1.5/ERANET/18/03), projekta vadītājs 2018-2020 - Eiropas Kosmosa aģentūra - Light Weight Polyurethane Insulation for the Bulkhead of Ariane Rocket, Produced with the Next Generation Blowing Agents and Environmentally Friendly Catalysts (CRYOFOAMS-LW) (Nr.4000124200/18/NL/SC), projekta vadītājs 2018-2020 - LZP FLPP -  Koksnes pārstrādes blakusproduktu transformācija vērtīgos biopoliolos, izmantojot perspektīvus heterogēnās fāzes biokatalizatorus un procesa kinētikas raksturošana (FORinPOL) (Nr. Izp-2018/2-0020), projekta vadītājs 2017-2019 - ERAF - Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli  (Nr.1.1.1.1./16/A/031), projekta vadītājs 2015-2017 - Eiropas Kosmosa aģentūra - Rigid Polyurethane Foams for External Tank Insulation for Launcher Upper Stages (CRYOFOAMS) (Nr.400011453/15/NL/NDe), projekta vadītājs 2014-2015 - ERAF - Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta (PET) pārslām un atjaunojamo izejvielu resursiem (Nr.2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/063), projekta vadītājs 2012-2016 - 7.ietvarprogramma - The Electric Vehicle revOLUITON enabled by advanced materials highly hybridized into lightweight components for easy integration and dismantling providing a reduced life cycle cost logic (EVOLUTION) (Nr. 314744), Latvijas puses koordinators 2008-2012 -  7.ietvarprogramma - Forest Resource Sustainability through Bio-Based-Composite Development (FORBIOPLAST) (Nr.212239), Latvijas puses koordinators

Papildus informācija

2018 – Latvijas Zinātņu akadēmijas “Gada balva zinātnē 2017”  laureāti LVKĶI Polimēru laboratorijas zinātnieki - Dr. U.Stirna, Dr. U.Cābulis, Dr. V. Jakušins, Mg.sc.ing. M. Kirpļuks, Mg.sc.ing. A. Fridrihsone par darbu "Izstrādāts efektīvs siltumizolācijas materiāls: putupoliuretāna kompozīcija, kur izmantota Latvijā iegūstamā rapšu eļļa" 2017 – LU Maģistru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis 2016 - Latvijas Zinātņu akadēmijas korespindētājloceklis 2016 - Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas loceklis

Nozīmīgākās publikācijas

Kirpluks, M., Vanags, E., Abolins, A., Fridrihsone, A., Cabulis, U. Chemo-enzymatic oxidation of tall oil fatty acids as a precursor for further polyol production. - Journal of Cleaner Production, 2019, 215, 390–398 (Doi: 10.1016/j.jclepro.2018.12.323). Kirpluks, M., Kalnbunde, D., Benes, H., Cabulis, U. Natural oil based highly functional polyols as feedstock for rigid polyurethane foam thermal insulation. - Industrial Crops  and Products, 2018, 122, 627–636 (Doi:10.1016/j.indcrop.2018.06.040).  Ivdre, A., Fridrihsone-Girone, A., Abolins, A., Cabulis, U. Effect of different concentration of rapeseed oil and recycled poly (ethylene terephthalate) in polyols for rigid polyurethane foams. - Journal of Cellular Plastics, 2018, 54, 2,161-177 (Doi:  10.1177/0021955X16670585). Gaidukova, G., Ivdre, A., Fridrihsone, A., Verovkins, A., Cabulis, U., Gaidukovs, S. Polyurethane rigid foams obtained from polyols containing bio-based and recycled components and functional additives. - Industrial Crops and Products, 2017, 102, 133-143 (Doi:  10.1016/j.indcrop.2017.03.024). Kurańska, M., Cabulis, U., Auguścik, M., Prociak, A., Ryszkowska, J., & Kirpluks, M. Bio-based polyurethane-polyisocyanurate composites with an intumescent flame retardant. - Polymer Degradation and Stability, 2016, 127,11-19 (Doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2016.02.005). Cabulis, U., Kirpluks, M., Stirna, U., Lopez, M. J., Vargas-Garcia, M. d. C., Suárez-Estrella, F., & Moreno, J. Rigid polyurethane foams obtained from tall oil and filled with natural fibers: Application as a support for immobilization of lignin-degrading microorganisms. - Journal of Cellular Plastics, 48, 6, 500-515 (Doi: 10.1177/0021955X12443142). Stirna, U, Beverte, I., Yakushin, V., Cabulis, U. Mechanical properties of rigid polyurethane foams at room and cryogenic temperatures. - Journal of Cellular Plastics, 2011, 47, 4, 337-355 (Doi: 10.1177/0021955X11398381).