Dr. habil. ķīm. Gaļina Teliševa

Izglītība

1992 - Iegūts habilitēta ķīmijas zinātņu doktora grāds (Dr.habil.chem.) Latvijas Zinātņu akadēmijas Koksnes ķīmijas institūta Habilitācijas un promocijas padome.

Zinātniskās intereses un kompetence

Eksperts koksnes ķīmijā un tehnoloģijā; biomasas biorafinērijās bāzējoties uz ķīmiskiem, fizikālo-ķīmiskiem, mehānoķīmiskiem un termoķīmiskiem procesiem, koksnes un to strukturālo komponenšu īpašību modifikācijā; lignīnu un to Si – atvasinājumu ķīmijā; jauno produktu izstrādē uz lignocelulozes, lignīna un polifenolu bāzes vides aizsardzībai, rūpniecībai, t.sk. pārtikas rūpniecībai, lauksaimniecībai, un veselības aprūpei.

Nozīmīgākie projekti

ERAF projekts „Granulēto augu biomasas kurināmā kvalitātes paaugstināšana integrējot tās virsmas slāni ar augstās enerģētiskās ietilpības šķidro energonesēju atkritumiem, iepriekš apstrādājot biomasu zemas intensitātes mikroviļņu laukā” *(2014. – 2016.g.). Vienošanās Nr. 2014/0042/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/054. Vadītājs.

7 ES IP projekts BIOCORE (Biocommodity refinery), Contract nr. 241566 (2010. – 2014.g.). Vadītājs no Latvijas puses.

WoodWisdom-Net/Era- Net projekts „Pynosylvins as Novel Bioactive Agents for Food Applications” (PINOBIO), 2011. – 2014. Vadītājs no Latvijas puses.

H2020 Project US4GREENCHEM Combined ultrasonic and enzyme treatment of lignocellulosic feedstock as substrate for sugar based biotechnological (2015. – 2019. g.). Grant agreement Nr. 669055. Vadītājs no Latvijas puses.

Papildus informācija

Eksperte zinātņu nozarē  Materiālzinātne, Latvijas Lauksaimniecības universitātes promocijas padome, kopš 2004 gada.

Zinātniskās padomes locekle, Koksnes ķīmijas institūts, 1968 -

Redkolēģijas locekle, žurnāls Химия растительного сырья (Krievija), 2004 –

Eksperts ķīmijā un ķīmijas inženierzinātnēs, Latvijas Zinātnes padome Starptautiskās zin. savienības Groupe Polyphénols, Starptautiskās Humusvielu Savienības (International Humic Substances Society) un Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku (NJF) asociācijas Latvijas nacionālās biedrības locekle

Nozīmīgākās publikācijas

  1. J. Ponomarenko, M. P. Trouillas, N. Martin, T. Dizhbite, N. Krasilnikova, G. Telysheva. (2014). Elucidation of antioxidant properties of wood bark derived saturated dirylheptanoids: A comprehensive (DFT-supported) undestanding. Phytochemistry, 103, 178-187.
  2. G. Telysheva, T. Dizhbite, O. Bikovens, J. Ponomarenko, S. Janceva, N. Krasilnikova. (2011). Structure and antioxidant activity of diarylheptanoids extracted from bark of grey alder (Alnus incana) and potential of biorefinery-based bark processing of European trees. Holzforschung, 65, 623-629.
  3. G. Telysheva, T. Dizhbite, D. Evtuguin, N. Mironova-Ulmane, G. Lebedeva, A. Andersone, O. Bikovens, L. Belkova. (2009). Design of siliceous lignins – novel organic/inorganic hybrid sorbent materials. Scripta Materialia, 60, 687-690.
  4. G. Telysheva, G. Dobele, D. Meier, T. Dizhbite, G. Rossinska, V. Jurkjane. (2007). Characterization of transformations of lignocellulosic structures upon degradation in planted soil. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 79 (1-2), 52-60.