Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta kapacitātes stiprināšana dalībai starptautiskās sadarbības projektos

ERAF-1.1.1.5.

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.06.2018 līdz 31.12.2022

Projekta tips

ERAF-1.1.1.5.

Projekta numurs

1.1.1.5/18/I/002

Projekta vadītājs

Uģis Cābulis

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākums “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”

Projekta mērķis

Sekmēt Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādi Eiropas Pētniecības telpā un dalību starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos un Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos.

Projekta darbības iekļauj starptautisko pētniecības un inovācijas atbalsta programmu un potenciālo partneru identificēšanu, ārvalstu zinātnisko partneru tīkla stiprināšanu, starptautiskās sadarbības programmu uzsaukumu identificēšanu, zinātnisko konferenču organizēšanu, starptautiskās sadarbības projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu, projekta vadību un projekta publicitāti.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrādāti 40 starptautiskās sadarbības projektu pieteikumi, no kuriem vismaz 20 tiks apstiprināti vai saņems novērtējumu virs kvalitātes sliekšņa. Citi projekta rezultāti ietver došanos 40 darba braucienos, 2 konferenču organizēšanu, 40 starptautiskās sadarbības partneru atlasi un 40 programmu projektu uzsaukumu identificēšanu.

Saskaņā ar OECD zinātņu nozaru FOS (Revised Field of Science and Technology) klasifikāciju, Projekts tiks īstenots dabaszinātņu nozarēs – Ķīmijas zinātnē, Bioloģijas zinātnē un Zemes un vides zinātnē.

Projekta īstenošanas ilgums ir 54 (piecdesmit četri) mēneši. Projekta īstenošana ir uzsākta 2018. gada 1.jūnijā.

Projekta kopējās izmaksas ir  246486,67, no tām 209513,67 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums bet 36’973,00 eiro – valsts budžeta finansējums projektam. Projekta atbalsta intensitāte ir 100%.

Projekta koordinatore: Kristīne Gaugere (kristine.gaugere@gmail.com)