Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.03.2015 līdz 31.12.2015

Projekta tips

ERAF-2.1.1.3.3.

Projekta numurs

2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010

Projekta vadītājs

Uģis Cābulis

Uzsaukums, aktivitāte

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts, darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas", aktivitāte 2.1.1.3.3. "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība”.

Projekta mērķis

Projekta ietvaros plānots paugstināt LV KĶI zinātnisko ekselenci. LV KĶI Latvijas zinātnisko institūciju starptautiskajā vērtējumā 2013.gadā saņēma vidējo vērtējumu 4, nevienā punktā vērtējums nebija zemāks par 4. Institūts ir raksturots, kā viens no vadošajiem savā zinātnes nozarē šobrīd, bet pieliekot nopietnus pūliņus, ir iepējams kļūt par ievērojamu starptautisku līderi. Šobrīd sasniegtais ar pieejamajiem ierobežotajiem resursiem ir panākts daudz smagākā darbā salīdzinot ar citiem ārvalstu analogiem institūtiem. Pētniecības kvalitāte ir starp labākajām, kas ir sasniegta Latvijā, un tā ir starptautiski konkurētspējīga. Ir ļoti maz institūciju, kur pētniecība tiek veikta tik visaptveroši. Bioekonomika ir viena no programmas Horizon2020 izaicinājumiem, tā ir joma, kur LV KĶI ir specializējies un integrējies Eiropas zinātnes telpā. Ņemot vērā mežu nozīmi Latvijas ekonomikā un institūta specifiku, ļoti svarīgi ir palielināt tam nacionālo finansējumu.

Kā būtiski punkti instucionālās kapacitātes uzlabošanā, lai efektīvāk darbotos nākošajā Eiropas struktūrfandu plānošanas periodā, ir jāizdala:

  • Institūta stratēģijas aktualizēšana, kas ietver pētniecības programmu, ņemot vērā Latvijas Viedās specializācijas stratēģiju (RIS3), kurā mēs organiski iekļaujamies, kā Bioekonomikas nozares pārstāvji;
  • Uz rezultātu orientētu cilvēkresursu attīstības plāna izstrāde;
  • Saistībā ar Bioekonomiku, kā RIS3 sastāvdaļu, jaunu zinātnisko aktivitāšu uzsākšanu institūtā, kā piem. dzīves cikla analīzi (Life Cycle Assesment (LCA));
  • Efektīvu finanšu vadības instrumentu ieviešanu, kas ļautu noteikt projektu un produktu pašizmaksu, viennozīmīgi nodalīt nesaimnieciskos un saimnieciskos ieņemumus un izdevumus, noteikt tiem tiešās un netiešās izmaksas;
  • Institūta telpu modernizāciju, lai efektīvāk veiktu mērķsadarbības pasākumus ar augstskolām, industrijas partneriem, gan pašmāju, gan ārzemju, kā arī uzlabotu darba drošību strādājošajiem. 

 Projekta īstenošanas vieta –  

        Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts,
       
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (www.kki.lv , koks@edi.lv).

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Uģis Cābulis (cabulis@edi.lv).

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 10 mēneši.

Finansējuma apjoms: 263 281 EUR.

Projekta interneta lapa - http://www.kki.lv/old/index.php?id=250.