Komercializēšanas objekts: Termiski modificēta saplākšņa iegūšanas tehnoloģijas izmantošanas tiesības

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

08.09.2022.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma
“Termiski modificēta saplākšņa iegūšanas tehnoloģija” izsoli

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pētniecības rezultātu komercializācijas projekta Nr. 1.2.1.2/16/I/001 / KC-PI-2020/41 ietvaros Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātnieki ir izstrādājuši termiski modificēta saplākšņa iegūšanas tehnoloģiju, un šobrīd piedāvā iegādāties šīs tehnoloģijas izmantošanas licenci.

Komercializēšanas objekts: Termiski modificēta saplākšņa iegūšanas tehnoloģijas izmantošanas tiesības, kas izriet no Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2022000064 “Termiski modificēta saplākšņa izgatavošanas paņēmiens” un zinātības “Termiski modificēta saplākšņa izgatavošana no termiski modificētiem finieriem, izmantojot karsto presēsēšanu ar adhezīviem”.

Izstrādāts: LVKĶI Biorafinēšanas laboratorijā

Informācija interesentiem:

Interesents tiek aicināts piedalīties izsolē, izsakot savu piedāvājumu tehnoloģijas iegādei.

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta cena būs visaugstākā.

Detalizēta informācija par izsoles objektu, izsoles kārtību un pieteikuma forma pieejama zemāk:

Pieteikumu izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2022. gada 7.oktobrim plkst. 11:00 un nosūtot uz e-pasta adresi kki@kki.lv, e-pasta tematā norādot “Piedāvājums izsolei”.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2022. gada 7.oktobris plkst. 13:00 Dzērbenes ielā 27, Rīga LV-1006. Atvēršana notiks 227. kabinetā.

Sarunu procedūra par izmantošanas tiesību piešķiršanu intelektuālā īpašuma objektiem Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā notiek, lai nodrošinātu sekmīgu projektu ietvaros radušo intelektuālo īpašumu komercializāciju, ko nosaka 2016. gada 25.oktobra Ministru kabineta noteikumi nr. 692 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi”.

Jautājumus par sarunu procedūras norisi var sniegt LVKĶI direktore Karīna Orlova (tālr. +371 67553063; e-pasts: kki@kki.lv). Atbildes uz specifiskiem jautājumiem var sniegt projektu vadītājs Juris Grīniņš (tālr. +371 28702356; e-pasts: juris.grinins@kki.lv).

Oficiālais paziņojums: Latvijas Vēstnesis, 08.09.2022, Nr. 174, 2022/174.IZ34