Termiski modificēta saplākšņa iegūšanas tehnoloģijas komercializācija

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.04.2020 līdz 30.06.2022

Projekta tips

ERAF-1.2.1.2.

Projekta numurs

KC-PI-2020/41 (Līgums ar LIAA Nr. KC-L-2017/7)

Projekta vadītājs

Juris Grīniņš

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākums "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" 3.kārtas 1.posms

Projekta mērķis

ir veikt termiski modificēta saplākšņa iegūšanas tehnoloģijas attīstīšanu līdz TRL6 LVKĶI un projekta rezultātu piedāvāšanu potenciāliem izmantotājiem. 

1. posmā: izstrādāt tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju termiski modificēta saplākšņa iegūšanas tehnoloģijas attīstīšanai līdz TRL6 LVKĶI, un tehnoloģijas komercializēšanai.

2.posmā: komercializēt termiski modificēta saplākšņa iegūšanas tehnoloģiju.

Projekta galvenās darbības:

1.posmā:

  • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas stratēģijas izstrāde.

2. posmā:

  • Tehnoloģijas attīstība identificēto izaicinājumu mazināšanai/novēršanai un produkta īpašību uzlabošana tirgus vajadzībām.
  • Eksperimentāla demonstrācijas prototipa izstrāde un tā testēšana izmantošanai reālai videi tuvos apstākļos.
  • Kontakti ar industrijas pārstāvjiem tehnoloģijas demonstrācijai un atgriezeniskas saites iegūšanai.
  • Prototipa pielāgošana tirgus prasībām.
  • Īpašuma tiesību nostiprināšana un licences pārdošana.

 

Projekta 1.posma ilgums – 6 mēneši. Kopējās izmaksas – 27 778 EUR.
Projekta 2. posma ilgums – 18 mēneši (01.01.2021. līdz 30.06.2022). Kopējās izmaksas – 305 312 EUR. ERAF līdzfinansējums 90 % apmērā – EUR 274 780,00 .
Projekta iesnieguma identifikācijas numurs - KC-PI-2020/41.
Līguma ar LIAA numurs - KC-L-2017/7.

 

Projekta īstenošanas gaita

30.06.2021 - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

Izgatavotas termiski modificētu (TM) finieru pilotpartijas ar LV KĶI koksnes modifikācijas iekārtu pie dažādām apstrādes temperatūrām. Uzsākti izmēģinājuma eksperimenti simulējot 2. paaudzes termiskās modifikācijas procesu pie spiediena slāpekļa vidē. Veiktas apstrādes pie dažādām temperatūrām. TM finieri salīmēti ar FF un suberīnskābes saturošiem adhezīviem un iegūti TM saplākšņa prototipi ar maksimālajiem izmēriem 500 x 400 mm. TM saplākšņa prototipi izgatavoti pie dažādiem presēšanas - līmēšanas parametriem - presēšanas temperatūras, spiediena un adhezīva daudzuma. Tiek pārbaudītas iegūto TM saplākšņa prototipu īpašības - lieces stiprība, līmējuma stiprība, ūdens uzsūcamība un uzbriešana.

Izgatavoti TM saplākšņa prototipi, kas salīmēti gan no neapstrādātiem, gan TM bērza finieriem, tos savstarpēji pamīšus salīmējot saplāksnī un kam tikai ārējās finieru kārtas ir no TM bērza finieriem. Tiek pārbaudīta dažādu presēšanas - līmēšanas parametru (presēšanas temperatūra, spiediens, adhezīva daudzums) ietekme uz kombinēto saplākšņa prototipu īpašībām - lieces stiprību, līmējuma stiprību, ūdens uzsūcamību un uzbriešanu.

31.03.2021 - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

Izgatavotas termiski modificētu (TM) finieru pilotpartijas ar LV KĶI koksnes modifikācijas iekārtu pie dažādām apstrādes temperatūrām. Veikta TM finieru salīmēšana ar fenola-formaldehīda (FF) un suberīnskābes saturošiem adhezīviem un iegūti dažādi TM saplākšņa prototipi. TM saplākšņa prototipi izgatavoti pie dažādiem presēšanas - līmēšanas parametriem - presēšanas temperatūra, spiediens un adhezīva daudzums. Optimāla TM finieru presēšanas – līmēšanas režīma izstrādei ar FF adhezīviem tiek pārbaudītas iegūto TM saplākšņa prototipu īpašības - lieces stiprība, līmējuma stiprība, ūdens uzsūcamība un uzbriešana.

01.01.2021 - Projekta turpināšana. LIAA ir atbalstījusi projekta 2.posma īstenošanu 01.12.2020.

LVKĶI uzsāka projekta 2.posma īstenošanu. Šobrīd notiek darbs pie iepirkumu un cenu aptauju tehnisko specifikāciju sagatavošanas projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu iegādei. Ir noslēgti līgumu un vienošanās par projekta personāla piesaisti. Projekta zinātniskais personāls izstrādā metodoloģiju turpmākajiem komercializācijai nepieciešamajiem pētījumiem.

30.09.2020 - Projekta īstenošanas progress 01.07.2020.-30.09.2020.

Ir pilnībā pabeigta tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrāde latviešu un angļu valodā. Sagatavots komercializācijas pasākumu plāns latviešu un angļu valodās. Sagatavotie dokumenti ir iesniegti LIAA. Projekta 1.posma ietvaros tika uzrunāti 8 saplākšņa un finiera lokšņu ražošanas industrijas pārstāvji. No 3 pārstāvjiem tika saņemta pozitīva atgriezeniskā saite.
Turpmākie soļi: maksājuma pieprasījuma un progresa pārskata iesniegšana LIAA. Gatavošanās projekta 2.posma realizācijai. Kontaktu uzturēšana ar uzrunātajiem nozares pārstāvjiem.

30.06.2020 - Projekta īstenošanas progress 01.04.2020.-30.06.2020.

Ir uzsākts darbs pie tehniski ekonomiskās priekšizpētes. Izstrādāta vispārīgā informācija par projektu un produktu, definēta produkta nozare, pielietojums, veikts tehnoloģijas apraksts, produkts salīdzināts ar citiem nozarē jau eksistējošiem produktiem. Veikta tirgus analīze: definēts produkta tirgus apmērs un tendences, izejmateriālu tirgus apmērs un tendences, definēts mērķa tirgus. Noskaidrota izejmateriālu pieejamība un veiktas produkta pieprasījuma prognozes. Veikta SVID analīze. Tiek analizēta līdzšinējā un plānotā sadarbība ar industrijas pārstāvjiem.
Veikta attālināta saziņa ar vietējiem un austrumeiropas saplākšņa industrijas pārstāvjiem. Veikta attālināta saziņa ar transporta piekabju ražošanas un remonta uzņēmumiem, lai noskaidrotu produkta perspektīvu pielietojumam transporta grīdās.
Turpmāk plānots veikt izmaksu - ieguvumu analīzi un noskaidrot produkta ražošanas pašizmaksu. Plānots turpināt TEP izstrādi, papildinot to ar finanšu un ekonomiskajiem datiem un aprēķiniem, kā arī iekļaut TEP informāciju par esošo un plānoto sadarbību ar citām zinātniskajām institūcijām un komersantiem. Turpmāk plānots uzsākt un pilnā apjomā izstrādāt komercializācijas stratēģiju saskaņā ar MK noteikumu nr. 692 prasībām, kā arī turpināt saziņu ar saistīto nozaru pārstāvjiem.

01.04.2020 - Uzsākta projekta īstenošana. Izvietota projekta informācija LVKĶI mājas lapā.