Rapšu eļļas un reciklēta polietilēntereftalāta poliolu sintēzes komercializācija (ROPET)

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.04.2020 līdz 30.06.2022

Projekta tips

ERAF-1.2.1.2.

Projekta numurs

KC-PI-2020/49 (Līgums ar LIAA Nr. KC-L-2017/7)

Projekta vadītājs

Uģis Cābulis

Iesaistītās laboratorijas

Polimēru laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākums "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" 3.kārtas 1.posms

Projekta mērķis

1. posmā: izstrādāt tehnisko ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju biopoliolu sintēzes no reciklēta polietilēntereftalāta un rapšu eļļas tehnoloģijas attīstīšanai līdz TRL6 LVKĶI, un tehnoloģijas komercializēšanai.
2.posmā: komercializēt biopoliolu sintēzes no reciklēta polietilēntereftalāta un rapšu eļļas tehnoloģiju

Projekta galvenās darbības:
1.posmā:

  • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas stratēģijas izstrāde.

2. posmā:

  • Tehnoloģijas attīstība identificēto izaicinājumu mazināšanai/novēršanai un produkta īpašību uzlabošana tirgus vajadzībām.
  • Eksperimentāla demonstrācijas prototipa izstrāde un tā testēšana izmantošanai reālai videi tuvos apstākļos.
  • Kontakti ar industrijas pārstāvjiem tehnoloģijas demonstrācijai un atgriezeniskas saites iegūšanai.
  • Prototipa pielāgošana tirgus prasībām.
  • Īpašuma tiesību nostiprināšana un licences pārdošana.

 

Projekta 1.posma ilgums – 6 mēneši. Kopējās izmaksas – 27’778 EUR.
Projekta 2. posma ilgums – 18 mēneši (01.01.2021 līdz 30.06.2022). Kopējās izmaksas – 333 000 EUR. 
Projekta iesnieguma identifikācijas numurs - KC-PI-2020/49.
Līguma ar LIAA numurs - KC-L-2017/7

 

Projekta īstenošanas gaita

30.09.2022 - LVKĶI ir pabeidzis projekta 2. posma īstenošanu.

LVKĶI ir pabeigusi projekta 2.posma īstenošanu. Ir iesniegts patenta pieteikums. Tehnoloģija ir pilnībā gatava komercializācijai. 16.09.2022. LVKĶI izsludināja pieteikšanos uz izsoli tehnoloģijas izmantošanas tiesību iegādei. Pieteikšanās noteikta līdz 31.10.2022. Saite uz izsoli: http://kki.lv/komercializesanas-objekts-no-atjaunojamiem-un-otrreiz-parstradatiem-resursiem-sintezeto-ropet

30.06.2022 - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu. Ir pabeigtas visas tehnoloģijas mērogošanas un pētniecības aktivitātes un iegūti pozitīvi rezultāti. Tehnoloģija ir pilnībā gatava komercializācijai. Projekta komanda aktīvi komunicē ar potenciālajiem tehnoloģijas pircējiem. Turpinās darbs pie patenta apraksta sagatavošanas un mājaslapas izstrādes.

31.03.2022 - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

Pabeigta projekta 2.aktivitāte “Izpēte par zemas kvalitātes PET izmantošanu”, taču iegūts negatīvs rezultāts – izmantojot zemas kvalitātes PET, nav izdevies iegūt zemas viskozitātes poliolus. Neskatoties uz to, turpinās darbs pie ROPET poliolu izstrādes un komercializācijas, izmantojot augstas kvalitātes PET. 2022.g. 1.ceturksnī LVKĶI komanda meklēja piemērotu uzputošanās aģentu tehnoloģijas mērogošanai. Tika izvēlēts Opteon uzputošanās aģents, šobrīd notiek tā iegāde. Tāpat LVKĶI ir uzsācis tehnoloģijas demonstrācijas aktivitātes, izsludinot iepirkumu “Cietā poliuretāna (PU) putuplasta siltumizolācijas materiāla demonstrācija industriālos apstākļos, to iegūstot ar izsmidzināšanas iekārtu”. Notiek tikšanās ar potenciālajiem tehnoloģijas pircējiem gan klātienē, gan attālināti.

30.12.2021 - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

Turpinās poliolu sintēze izmantojot dažādas zemas kvalitātes PET frakcijas. Veikta poliolu sintēze, kā arī sintezētie polioli ir raksturoti ar ķīmiskajām un instrumentālajām analīzes metodēm. Noslēgts līgums par industriāla mēroga reaktora nomu un uzsākta tehnoloģijas mērogošana pilotlīmenī. Turpinās darbs pie komercializācijas piedāvājumu sagatavošanas.

30.09.2021 - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu. Turpinās poliolu sintēze izmantojot dažādas zemas kvalitātes PET frakcijas. Veikta poliolu sintēze, kā arī sintezētie polioli ir raksturoti ar ķīmiskajām analīzes metodēm. Identificēti tehnoloģiskās problēmas sintēzes procesā, ja kā izejvielas tiek izmantots zemas kvalitātes PET frakcijas. Rezultātā tika uzsintezēti dažādi PET polioli ar plašu viskozitātes diapazonu. PET. LVKĶI izmanto aizvien jaunus reciklēta PET paraugus, kā arī plāno turpināt eksperimentus 2021.g. IV ceturksnī.

30.06.2021 - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu. Tiek veikta poliolu sintēze izmantojot dažādas zemas kvalitātes PET frakcijas. Veikta poliolu sintēze, kā arī sintezētie polioli ir raksturoti ar ķīmiskajām analīzes metodēm. Identificēti tehnoloģiskās problēmas sintēzes procesā, ja kā izejvielas tiek izmantots zemas kvalitātes PET frakcijas.

31.03.2021 - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

Ir iegūti dažādu frakciju zemas kvalitātes PET paraugi. Ir uzsākta darbs pie šo PET frakciju potenciālas izmantošanas poliolu sintēzē, tiek noskaidroti vispiemērotākie sintēzes parametri, kā arī nepieciešamā PET priekšapstrāde. Pārskata periodā veikta arī izpēte par reciklēta dietilēnglikola izmantošanas iespējām, tomēr ekonomisku un tehnoloģisku iemeslu dēļ, šis virziens atzīts par neperspektīvu.

01.01.2021 - projekta turpināšana. LIAA ir atbalstījusi projekta 2.posma īstenošanu 01.12.2020.

LVKĶI uzsāka projekta 2.posma īstenošanu. Šobrīd notiek darbs pie iepirkumu un cenu aptauju tehnisko specifikāciju sagatavošanas projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu iegādei un aprīkojuma nomai. Projekta zinātniskais personāls izstrādā metodoloģiju turpmākajiem ražošanas procesu pētījumiem.

30.09.2020 - Projekta īstenošanas progress 01.07.2020.-30.09.2020.

Ir pilnībā pabeigta tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrāde latviešu un angļu valodā. Sagatavotie dokumenti ir iesniegti LIAA. Projekta 1.posma ietvaros tika uzrunāti 115 dažādi industrijas pārstāvji. No 11 uzņēmumiem tika saņemta pozitīva atgriezeniskā saite.

Turpmākie soļi: maksājuma pieprasījuma un progresa pārskata iesniegšana LIAA. Gatavošanās projekta 2.posma realizācijai. Kontaktu uzturēšana ar uzrunātajiem nozares pārstāvjiem.

30.06.2020 - Projekta īstenošanas progress 01.04.2020.-30.06.2020.

Ir uzsākts darbs pie tehniski ekonomiskās priekšizpētes. Izstrādāta vispārīgā informācija par projektu un produktu, definēta produkta nozare, pielietojums, tehnoloģijas apraksts, produkts salīdzināts ar citiem nozarē jau eksistējošiem produktiem. Veikta tirgus analīze: definēts produkta tirgus apmērs un tendences, izejmateriālu tirgus apmērs un tendences, definēts mērķa tirgus. Analizēta izejmateriālu pieejamība. Analizēta līdzšinējā un plānotā sadarbība ar industrijas pārstāvjiem.

Ir uzsākts darbs pie komercializācijas stratēģijas izstrādes. Izvēlēta komercializācijas stratēģija. Uzsākts darbs pie komercializācijas pasākumu plāna. Notikušas tikšanās un attālinātas pārrunas ar industrijas pārstāvjiem. Uzrunātie uzņēmumi ir ieinteresēti LVKĶI izstrādātās tehnoloģijas izmantošanā savā ražotnē.

01.04.2020 - Uzsākta projekta īstenošana. Izvietota projekta informācija LVKĶI mājas lapā.