Efektīvas un ekoloģiskas glikozes šķīduma iegūšanas tehnoloģijas komercializācija

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.04.2020 līdz 30.06.2022

Projekta tips

ERAF-1.2.1.2.

Projekta numurs

KC-PI-2020/55 (Līgums ar LIAA Nr. KC-L-2017/7)

Projekta vadītājs

Prans Brazdausks

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” 3. kārtas 1. posms.

Projekta mērķis

1. posmā: izstrādāt tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju glikozes šķīduma un furfurola iegūšanas tehnoloģijas attīstīšanai līdz TRL6 un komercializēšanai.
2. posmā: komercializēt biomasas pārstrādes tehnoloģiju, kas ļauj iegūt glikozes šķīdumu un furfurolu tālākai pārstrādei.

Projekta galvenās darbības:
1. posmā:

  • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas stratēģijas izstrāde.

2. posmā:

  • Tehnoloģijas attīstība identificēto izaicinājumu mazināšanai/novēršanai un produkta īpašību uzlabošana tirgus vajadzībām.
  • Eksperimentāla demonstrācijas prototipa izstrāde un tā testēšana izmantošanai reālai videi tuvos apstākļos.
  • Kontakti ar industrijas pārstāvjiem tehnoloģijas demonstrācijai un atgriezeniskas saites iegūšanai.
  • Prototipa pielāgošana tirgus prasībām.
  • Īpašuma tiesību nostiprināšana un licences pārdošana.

 

Projekta 1.posma
      - ilgums –   6 mēneši (01.04.2020 līdz 30.09.2020),
      - kopējās izmaksas – 27 778 EUR.
Projekta 2. posma
      - ilgums
- 18 mēneši (01.01.2021. līdz 30.06.2022),
      - kopējās izmaksas – 304 510 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 274 059 EUR.

Projekta iesnieguma identifikācijas numurs - KC-PI-2020/55.
Līguma ar LIAA numurs - KC-L-2017/7.

Projekta zinātniskais vadītājs: Prans Brazdausks.
Projekta tehniskais vadītājs: Linda Puķe.

 

Projekta īstenošanas gaita

2022.09.14. LVKĶI izliek oficiālu paziņojumu par tehnoloģijas licences izsoli.

Komercializējamās tehnoloģijas izmantošanas licence izlikta publiskā izsolē. Ar tehnoloģijas aprakstu un izsoles dokumentāciju iespējams iepazīties šeit: http://kki.lv/komercializesanas-objekts-efektivas-un-ekologiskas-furfurola-un-glikozes-skiduma-iegusanas .

2022.08.31. - LVKĶI pabeidz projekta 2. posma īstenošanu.

Šajā pārskata periodā pabeigts darbs pie tehnoloģijas projektēšanas darbiem. Uzsākta komunikācija ar finanšu aizdevējiem – tās ietvarā prezentēta komercializējamā tehnoloģija un apskatīti iespējamie finansējuma piesaistīšanas veidi un nosacījumi, lai attīstītu komercializējamo tehnoloģiju līdz ražotnes līmenim. Pārskata perioda beigās tehnoloģija ir attīstīta līdz TRL 6 līmenim. Sagatavoti gala dokumenti, kas nepieciešami komercializējamās tehnoloģijas licences izsolei. Informēti potenciālie komersanti par tehnoloģijas licences iegādes iespējām.

2022.06.30. - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

Šajā pārskata periodā realizēti pēdējie enzimātiskās hidrolīzes eksperimenti uz demonstrācijas iekārtas. Iegūti nepieciešamie dati, kas saistīti ar tehnoloģijas mērogošanas ietekmi. Paralēli tam turpināts darbs pie tehnoloģijas projektēšanas darbiem. Noteikta pašreizējā komercializējamās tehnoloģijas tirgus vērtība priekš  tās pirkšanas/pārdošanas vai izsoles vajadzībām. Izstrādāta mājas lapa (www.furfural.lv), kurā aprakstīta komercializējamā tehnoloģija. Pētniecības sadaļā iegūtie rezultāti un pati tehnoloģija prezentēta starptautiskajā konferencē un izstādē “EUBCE 2022 - 30th European Biomass Conference and Exhibition” kā arī starptautiskajā jauno zinātnieku konferencē biorafinēšanas tehnoloģijas un produkti BTechPro 2022.  Projekta komanda turpina komunikāciju ar potenciālajiem tehnoloģijas pircējiem, kas iepriekš izrādījuši interesi.

2022.03.31. - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

Pabeigta pētniecības sadaļa. Optimizēts atšķaidītas skābes hidrolīzes process, kas piemērots kviešu salmu substrāta ieguvei priekš enzimātiskās hidrolīzes procesa vienlaikus iegūstot furfurolu no kviešu salmu hemicelulozes daļas. Veiktas nepieciešamās ķīmiskās un instrumentālās analīzes, lai raksturotu optimizētā atšķaidītas skābes hidrolīzes procesa efektivitāti uz starpproduktiem. Pārbaudīta lētāka komerciālā enzīma kompleksa efektivitāte uz celuloze-glikoze konversiju, izmantojot kviešu salmu substrāts (cietais atlikums pēc atšķaidītas skābes hidrolīzes procesa). Veikta iegūtā glikozi saturošā šķīduma analīze ar instrumentālajām analīzes metodēm. Paralēli tam uzsākti komercializējamās tehnoloģijas priekšprojektēšanas darbi atbilstoši noslēgtajam līgumam ar projektēšanas kompāniju, kā arī turpināta komunikācija ar interesi izrādījušajiem vietējiem un ārzemju komersantiem par komercializējamās tehnoloģijas tālāku attīstības gaitu.

2021.12.30. - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

Pabeigta pētniecības sadaļa, kuras laikā ir veikta glikozes šķīduma ieguve ar enzimātiskās hidrolīzes paņēmienu no lignocelulozi saturoša substrāta mērogošana no kolbas līdz bioreaktoram. Kā lignocelulozi saturoši substrāti ir izmantoti kviešu salmi un bērza koksnes šķelda, nu kuriem pirms tam ir izdalīts furfurols ar atšķaidītas skābes hidrolīzes procesa paņēmienu. Veikta iegūto produktu un starpproduktu analīze ar ķīmiskajām un instrumentālajām analīzes metodēm.

Turpināta komunikācija ar jau iepriekš uzrunātajiem Latvijas kokrūpniecības industrijas pārstāvjiem par komercializējamās tehnoloģijas tālāku attīstības gaitu. Uzsākts ārpakalpojums Noslēgts līgums par ārpakalpojumu “Lapu koksnes šķeldas priekšapstrādes procesa glikozes ieguvei ražotnes projektēšanas pakalpojums”.

2021.09.30. - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

Tiek turpināta projekta 2. posma realizācija. Tiek pētīti dažādu hidrolīzes procesā iegūtu lignocelulozes paraugu piemērotība enzimātiskai hidrolīzei. Notiek iegūto produktu un starpproduktu analīze ar ķīmiskajām un instrumentālajām analīzes metodēm.

Projekta zinātniskais vadītājs un projekta koordinators 15.09.2021. piedalījās A/S "Latvijas finieris" organizētajā forumā "Bērzs – tā potenciāls šodien un nākotnē" ar prezentāciju: "Furfurola ražošanas iespēja no bērza koksnes”. Prezentācijas mērķis bija industrijas un zinātnisko institūciju pārstāvjiem prezentēt līdz šim sasniegto furfurola ieguvē, pašreizējo tirgu, nepieciešamos ieguldījumus šāda procesa realizācijai, tā nākotnes attīstības potenciālu iekļaujot to biorafinēšanas konceptā.

Turpināta komunikācija ar jau iepriekš uzrunātajiem Latvijas kokrūpniecības industrijas pārstāvjiem par komercializējamās tehnoloģijas tālāku attīstības gaitu, kā arī turpināta komunikācija ar furfurola tirgus pārstāvjiem ārpus Eiropas Savienības par tālākas sadarbības iespējām.

2021.06.30. - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

Tiek turpināta projekta 2. posma realizācija. Tiek pētīti dažādi atšķaidītas skābes hidrolīzes procesa apstrādes parametri, lai sasniegtu labāko furfurola iznākumu, vienlaicīgi saglabājot celulozi cietajā atlikumā un augstu glikozes konversiju enzimātiskās hidrolīzes laikā. Notiek iegūto produktu un starpproduktu analīze ar ķīmiskajām un instrumentālajām analīzes metodēm. 

Turpināta komunikācija ar jau iepriekš uzrunātajiem Latvijas kokrūpniecības industrijas pārstāvjiem par komercializējamās tehnoloģijas tālāku attīstības gaitu. Uzsākta komunikācija ar furfurola tirgus pārstāvjiem ārpus Eiropas Savienības.

2021.03.31 - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

Sastādīts eksperimentālais plāns atšķaidītas skābes un enzimātiskās hidrolīzes procesiem. Veikti pirmie atšķaidītas skābes hidrolīzes eksperimentālie mēģinājumi paraugu ieguvei priekš enzimātiskās hidrolīzes procesa realizācijas. Veikta pēc atšķaidītas skābes hidrolīzes procesa iegūto hidrolizātu un lignocellulozi saturošu paraugu analīze ar ķīmiskajām un instrumentālajām analīzes metodēm. Uzsākta enzīmu efektivitātes darbības pārbaude uz lignocelulozi saturošā paraugā esošās celulozes konversiju glikozē.

Turpināta komunikācija ar jau iepriekš uzrunātajiem Latvijas kokrūpniecības industrijas pārstāvjiem par komercializējamās tehnoloģijas tālāku attīstības gaitu un tās pielāgošanas iespējām esošajam koksnes tirgus stāvoklim.

2021.01.01 - Projekta turpināšana. LIAA ir atbalstījusi projekta 2.posma īstenošanu 2020.12.01

LVKĶI uzsāka projekta 2.posma īstenošanu. Šobrīd notiek darbs pie iepirkumu un cenu aptauju tehnisko specifikāciju sagatavošanas projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu iegādei. Ir noslēgti līgumu un vienošanās par projekta personāla piesaisti. Projekta zinātniskais personāls izstrādā metodoloģiju turpmākajiem komercializācijai nepieciešamajiem pētījumiem.

2020.09.30 - Projekta īstenošanas progress 2020.07.01.-2020.09.30.

Ir pilnībā pabeigta tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrāde latviešu un angļu valodā. Sagatavots komercializācijas pasākumu plāns latviešu un angļu valodās. Sagatavotie dokumenti ir iesniegti LIAA. Projekta 1. posma ietvaros tika prezentēta komercializējamā tehnoloģija 3 ar kokrūpniecību saistītiem uzņēmumiem Latvijā un divu uzņēmumu pārstāvjiem, kas saistīti ar etanola rūpnīcas celšanas projektu Bauskā. No iepriekš minētajiem uzņēmumiem ir saņemta pozitīva atgriezeniskā saite un tiek turpinātas sarunas par tehnoloģijas komercializēšanas iespējām.

Turpmākie soļi: maksājuma pieprasījuma un progresa pārskata iesniegšana LIAA. Gatavošanās projekta 2. posma realizācijai. Kontaktu uzturēšana ar uzrunātajiem nozares pārstāvjiem.

2020.06.30 - Projekta īstenošanas progress 2020.04.01.-2020.06.30.

Ir uzsākts darbs pie tehniski ekonomiskās priekšizpētes. Izstrādāta vispārīgā informācija par projektu un produktu, definētas tehnoloģijas izmantošanas nozares un pielietojums, izveidots tehnoloģijas apraksts, tehnoloģija salīdzināta ar citām nozarē jau eksistējošām tehnoloģijām. Veikts iepirkums, kura ietvaros iegādāts furfurola tirgus pārskats. Veikta tirgus analīze: definēts produkta tirgus apmērs un tendences, izejmateriālu tirgus apmērs un tendences, definēts mērķa tirgus. Noskaidrota izejmateriālu pieejamība un veiktas produkta pieprasījuma prognozes. Tiek analizēta līdzšinējā un plānotā sadarbība ar industrijas pārstāvjiem.

Uzsākta komunikācija ar iekārtu ražotājiem no Ķīnas (Feicheng Jinta Machinery Co., Ltd. un  Henan Jian Shen Metal Materials Co., Ltd.). Komunikācijas ietvaros tiek noskaidrotas iekārtu izmaksas, to piemērotība mūsu ražošanas procesam, utt.

Intervēts Latvijas Kokrūpniecības federācijas valdes pārstāvis par šķeldas tirgu, lielākajiem spēlētājiem, cenu, kvalitāti, tirgus prognozēm. Balstoties uz intervijā iegūtās informācijas, prezentēta komercializējamā tehnoloģija diviem ar koksnes pārstrādi saistītiem uzņēmumiem. Atgriezeniskā saite - iegūta informācija par reģionā pieejamām izejvielām, specifikāciju un cenu, šķeldas tirgus konjunktūru, u.c.

Turpmāk plānots turpināt darbu pie TEP dokumenta izstrādes un uzsākt un pilnā apjomā izstrādāt komercializācijas stratēģiju. Turpināt iesāktās sarunas par tehnoloģijas komercializēšanas iespējām. Paredzēts prezentēt komercializējamo tehnoloģiju vēl diviem potenciālajiem tehnoloģijas attīstītājiem.

2020.04.01 - Uzsākta projekta īstenošana. Izvietota projekta informācija LVKĶI mājas lapā.