Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.12.2013 līdz 31.08.2015

Projekta tips

ESF-1.1.1.2.

Projekta numurs

2013/0044/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/022

Projekta vadītājs

Jānis Rižikovs

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Eiropas Sociālā attīstības fonda projekts, darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, aktivitāte 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" (otrā kārta).

Sadarbības partneri

 Projekta vadošais partneris –

Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI),
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (http://www.kki.lv/, koks@edi.lv).

sadarbības partneris: 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU),
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 (http://www.llu.lv/).

Projekta mērķis

Projekta mērķis: Izveidot darbaspējīgu zinātnisko komandu, apvienojot kompetenci biomasas ķīmijas un inženierzinātnes nozarēs, kā arī projekta iesniedzēja institūcijā: „Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts” un partnerinstitūcijā: „Latvijas Lauksaimniecības universitāte”, piesaistot jaunos speciālistus, lai izstrādātu jaunu tehnoloģisko paņēmienu kompleksai kaņepju spaļu pārstrādei. 

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

1.    Jaunas zinātniskās grupas izveide.

2.    Pētniecība:

2.1. Kaņepju spaļu priekšapstrādes pētījumi furfurola iegūšanai:

- Galveno parametru ietekme uz furfurola iegūšanu, izpēte izmantojot pilno faktora eksperimenta plānu;
- Galveno parametru ietekme uz furfurola iegūšanas dinamiku un iznākumu;
- Furfurola iegūšanas optimālo parametru noteikšana;
- Kaņepju spaļu un to lignocelulozes ķīmiskā sastāva izpēte atkarībā no procesa parametriem.

2.2. Tvaika sprādziena (TS) pētījumi atkarībā no tehnoloģiskā režīma:

- izejmateriālu iznākuma analīze pēc TS;
- izejmateriālu beramblīvuma un beramtilpuma izmaiņas pēc TS.

2.3. Plātņu izgatavošanas tehnoloģiskā procesa parametru pētījumi:

- presējamā materiāla novērtēšana;
- plātņu virsmas novērtēšana;
- robežstiprība statiskajā liecē;
- skaņas absorbcijas spēja akustiskajā caurulē;
- skaņas absorbcijas spēja reverberācijas kamerā.

2.4. Publikāciju sagatavošana;

2.5. Tehnoloģiskā reglamenta izstrādāšana;

2.6. Rezultātu atspoguļošana starptautiskās zinātniskās konferencēs.

3. Jaunu darbavietu izveide. 

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 21 mēneši.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.Sc.Ing. Jānis Rižikovs (j.rizikovs@edi.lv).

Projekta interneta vietne - http://www.kki.lv/old/index.php?id=180