Bērza mizas pārstrāde ekoloģiskos šķiedru biokompozītos un produktos ar augstu pievienoto vērtību

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

12.12.2016 līdz 11.12.2019

Projekta tips

ERAF-1.1.1.1.

Projekta numurs

1.1.1.1/16/A/042

Projekta vadītājs

Jānis Rižikovs

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veikt starpdisciplināru ar saimniecisko darbību nesaistītu rūpniecisko pētījumu, kas apvienos ķīmijas inženierijas un materiālu inženierijas nozares un veicinās zināšanu pārnesi, izstrādājot jaunu eko-inovatīvu tehnoloģiju bērza mizas pārstrādei videi draudzīgos šķiedru bio-kompozītos  un produktos ar augstu pievienoto vērtību. 

Projekta galvenās darbības ir izpētīt bērza mizas pārstrādes iespējas zaļos produktos un materiālos ar augstu pievienoto vērtību un radīt jaunu ekoinovatīvu tehnoloģiju, kur bērza koksnes pārstrādes atkritumi tiks izmantoti kā izejviela šķiedru bio-kompozītu iegūšanā. Kā saistviela tiks izmantota depolimerizēta bērza tāss, bet kā pildviela - pāri palikusī lūksnes-koksnes lignoceluloze pēc priekšapstrādes, kur kā blakusprodukts tiks iegūts augstas pievienotas vērtības produkts - furfurols.

Projekta dzīves cikla laikā paredzēti šādi rezultāti: 4 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos; 2 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa, jaunas tehnoloģijas prototips (1), jaunu produktu prototipi (4).

Projekta ilgums - 36 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 648 000, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85%, apmērā – 550 800 EUR.

Projekta īstenošanas gaita:

03.01.2020 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.08.2019-11.12.2019

15.08.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.05.2019-31.07.2019

10.05.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.02.2019-30.04.2019

14.02.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.11.2018-31.01.2019

12.11.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.08.2018-31.10.2018

14.08.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.05.2018-31.07.2018

14.05.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.02.2018-30.04.2018

14.02.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.11.2017-31.01.2018

13.11.2017 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.08.2017-31.10.2017

08.08.2017 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.05.2017-31.07.2017

15.05.2017 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.02.2017-30.04.2017

01.03.2017 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 12.12.2016-31.01.2017

12.12.2016 - Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota projekta Interneta lapa LVKĶI portālā