Autokatalītisku tallu eļļas taukskābju poliolu sintēzes tehnoloģijas komercializācija (ACTOPOL)

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.04.2020 līdz 30.09.2020

Projekta tips

ERAF-1.2.1.2.

Projekta numurs

KC-PI-2020/51 (Līgums ar LIAA Nr. KC-L-2017/7)

Projekta vadītājs

Miķelis Kirpļuks

Iesaistītās laboratorijas

Polimēru laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākums "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" 3.kārtas 1.posms

Projekta mērķis

1. posmā: izstrādāt tehnisko ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju autokatalītisku biopoliolu izstrādei no tallu eļļas tehnoloģijas attīstīšanai līdz TRL6 LVKĶI, un tehnoloģijas komercializēšanai.
2.posmā: komercializēt autokatalītisku biopoliolu izstrādes no tallu eļļas tehnoloģiju.

Projekta galvenās darbības:
1.posmā:

  • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas stratēģijas izstrāde.

2. posmā:

  • Tehnoloģijas attīstība identificēto izaicinājumu mazināšanai/novēršanai un produkta īpašību uzlabošana tirgus vajadzībām.
  • Eksperimentāla demonstrācijas prototipa izstrāde un tā testēšana izmantošanai reālai videi tuvos apstākļos.
  • Kontakti ar industrijas pārstāvjiem tehnoloģijas demonstrācijai un atgriezeniskas saites iegūšanai.
  • Prototipa pielāgošana tirgus prasībām.
  • Īpašuma tiesību nostiprināšana un licences pārdošana.

 

Projekta 1.posma ilgums – 6 mēneši. Kopējās izmaksas – 27 778 EUR.
Projekta iesnieguma identifikācijas numurs - KC-PI-2020/51.
Līguma ar LIAA numurs - KC-L-2017/7.

 

Projekta īstenošanas gaita

30.06.2020 - Projekta īstenošanas progress 01.04.2020.-30.06.2020.

Ir uzsākts darbs pie tehniski ekonomiskās priekšizpētes. Izstrādāta vispārīgā informācija par projektu un produktu, definēta produkta nozare, pielietojums, tehnoloģijas apraksts, produkts salīdzināts ar citiem nozarē jau eksistējošiem produktiem. Veikta tirgus analīze: definēts produkta tirgus apmērs un tendences, izejmateriālu tirgus apmērs un tendences, definēts mērķa tirgus. Analizēta izejmateriālu pieejamība. Analizēta līdzšinējā un plānotā sadarbība ar industrijas pārstāvjiem. Izstrādāta tehnoloģijas izmaksu - ieguvumu analīze.

Ir uzsākts darbs pie komercializācijas stratēģijas izstrādes. Izvēlēta komercializācijas stratēģija. Uzsākts darbs pie komercializācijas pasākumu plāna. Notikušas tikšanās un attālinātas pārrunas ar industrijas pārstāvjiem. Uzrunātie uzņēmumi ir ieinteresēti LVKĶI izstrādātās tehnoloģijas izmantošanā savā ražotnē.

01.04.2020 - Uzsākta projekta īstenošana. Izvietota projekta informācija LVKĶI mājas lapā.