Autokatalītisku tallu eļļas taukskābju poliolu sintēzes tehnoloģijas komercializācija (ACTOPOL)

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.04.2020 līdz 30.06.2022

Projekta tips

ERAF-1.2.1.2.

Projekta numurs

KC-PI-2020/51 (Līgums ar LIAA Nr. KC-L-2017/7)

Projekta vadītājs

Miķelis Kirpļuks

Iesaistītās laboratorijas

Polimēru laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākums "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" 3.kārtas 1.posms

Projekta mērķis

1. posmā: izstrādāt tehnisko ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju autokatalītisku biopoliolu izstrādei no tallu eļļas tehnoloģijas attīstīšanai līdz TRL6 LVKĶI, un tehnoloģijas komercializēšanai.
2.posmā: komercializēt autokatalītisku biopoliolu izstrādes no tallu eļļas tehnoloģiju.

Projekta galvenās darbības:
1.posmā:

  • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas stratēģijas izstrāde.

2. posmā:

  • Tehnoloģijas attīstība identificēto izaicinājumu mazināšanai/novēršanai un produkta īpašību uzlabošana tirgus vajadzībām.
  • Eksperimentāla demonstrācijas prototipa izstrāde un tā testēšana izmantošanai reālai videi tuvos apstākļos.
  • Kontakti ar industrijas pārstāvjiem tehnoloģijas demonstrācijai un atgriezeniskas saites iegūšanai.
  • Prototipa pielāgošana tirgus prasībām.
  • Īpašuma tiesību nostiprināšana un licences pārdošana.

 

Projekta 1.posma ilgums – 6 mēneši. Kopējās izmaksas – 27 778 EUR.
Projekta 2. posma ilgums – 18 mēneši (01.01.2021. līdz 30.06.2022). Kopējās izmaksas – 305 517,44 EUR, no kuriem ERAF atbalsts 90% un līdzfinansējums 10%.
Projekta iesnieguma identifikācijas numurs - KC-PI-2020/51.
Līguma ar LIAA numurs - KC-L-2017/7.

Projekta īstenošanas gaita

30.06.2021 - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu. Ir uzsākta dažādu ražotāju piegādāto jēltallu eļļas izmantošana ACTOPOL poliolu sintēzē. Notiek sintēzes procesa izvērtēšana, kā arī iegūto produktu raksturojums ar ķīmiskajām un instrumentālajām analīzes metodēm. Uzsākts darbs pie litija perhlorāta katalizatora aizstāšanas ar sērskābi kā katalizatoru.

31.03.2021 - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

Ir iegūti jēltallu eļļas paraugi, ko paredzēts izmantot ACTOPOL poliolu sintēzē, no dažādiem ražotājiem. Veikta jēltallu eļļas paraugu analīze ar ķīmiskajām un instrumentālajām analīzes metodēm. Uzsākts darbs pie jēltallu eļļas epoksidācijas izpētes. Ir uzsākts darbs pie tallu eļļas poliolu TDL un MDL izstrādes.

01.01.2021 - projekta turpināšana. LIAA ir atbalstījusi projekta 2.posma īstenošanu 01.12.2020.

LVKĶI uzsāka projekta 2.posma īstenošanu. Šobrīd notiek darbs pie iepirkumu un cenu aptauju tehnisko specifikāciju sagatavošanas projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu iegādei un aprīkojuma nomai. Projekta zinātniskais personāls izstrādā metodoloģiju turpmākajiem ražošanas procesu pētījumiem.

30.09.2020 - Projekta īstenošanas progress 01.07.2020.-30.09.2020.

Ir pilnībā pabeigta tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrāde latviešu un angļu valodā. Sagatavotie dokumenti ir iesniegti LIAA. Projekta 1.posma ietvaros tika uzrunāti 125 dažādi industrijas pārstāvji. No 16 uzņēmumiem tika saņemta pozitīva atgriezeniskā saite.

Turpmākie soļi: maksājuma pieprasījuma un progresa pārskata iesniegšana LIAA. Gatavošanās projekta 2.posma realizācijai. Kontaktu uzturēšana ar uzrunātajiem nozares pārstāvjiem.

30.06.2020 - Projekta īstenošanas progress 01.04.2020.-30.06.2020.

Ir uzsākts darbs pie tehniski ekonomiskās priekšizpētes. Izstrādāta vispārīgā informācija par projektu un produktu, definēta produkta nozare, pielietojums, tehnoloģijas apraksts, produkts salīdzināts ar citiem nozarē jau eksistējošiem produktiem. Veikta tirgus analīze: definēts produkta tirgus apmērs un tendences, izejmateriālu tirgus apmērs un tendences, definēts mērķa tirgus. Analizēta izejmateriālu pieejamība. Analizēta līdzšinējā un plānotā sadarbība ar industrijas pārstāvjiem. Izstrādāta tehnoloģijas izmaksu - ieguvumu analīze.

Ir uzsākts darbs pie komercializācijas stratēģijas izstrādes. Izvēlēta komercializācijas stratēģija. Uzsākts darbs pie komercializācijas pasākumu plāna. Notikušas tikšanās un attālinātas pārrunas ar industrijas pārstāvjiem. Uzrunātie uzņēmumi ir ieinteresēti LVKĶI izstrādātās tehnoloģijas izmantošanā savā ražotnē.

01.04.2020 - Uzsākta projekta īstenošana. Izvietota projekta informācija LVKĶI mājas lapā.