Dr. ķīm. Oskars Bikovens

Izglītība

2013 - Ķīmijas doktora zinātniskais grāds vides ķīmijā un ekotoksikoloģijā (Dr. chem.). Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvijas Universitāte.

Zinātniskās intereses un kompetence

Lignīna un citu augu fenolu ķīmija. Augu atlieku kompostēšana. Kompetence - koksnes, lignīna un citu augu fenolu UV un FTIR spektroskopija, masspektrometrija, GC, HPLC un preparatīvā hromatogrāfija. Epoksīdu sveķu cietēšanas procesa pētījumi. Epoksīdu polimēru paraugu sagatavošana mehāniskām pārbaudēm.

Nozīmīgākie projekti

Līgums Nr. 8-5/R097/05. "Makroaļģu sastāva un potenciālās izmantošanas vērtības noteikšana". 2020.g. Projekta vadītājs. Līgums Nr. RPR/2018/5/SBR. "Aļģu biomasas izmantošanas iespēju analīze Rīgas plānošanas reģiona piekrastē". 2018.-2019.g. http://rpr.gov.lv. Projekta vadītājs. Eiropas Sociālā attīstības fonda projekts „Jaunas zinātniskās grupas izveide adhezīva izstrādes pētījumiem”. Darbības programma „Cilvēkresursi un  nodarbinātība”, 1.1.1.2.aktivitāti " Cilvēkresursu piesaiste zinātnei ". Vienošanās Nr. 2013/0019/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/062. 2013-2015. Izpildītajs.

Papildus informācija

2001.-2003. Tokijas universitātes (Japāna) Āzijas vides pētijuma centra viespētnieks. Kopš 2015. gada Latvijas Zinātnes Padomes eksperts koksnes ķīmijā.

Nozīmīgākās publikācijas

 Bikovens O. (2013). “Komposta humusvielu ķīmiskais raksturojums un to izmaiņas lignocelulozes un lignocelulozes/gaļas tauku atkritumu kompostēšanas gaitā”. LU, Rīga, 2013. 87 lpp. ISBN 978-9984-49-771-6. Bikovens O., Roze L., Pranovich A., Reunanen M., and Telysheva G. (2013). Characterization of chemical composition of lipophilic extractives from grey alder (Alnus incana). BioResources. 8(1), 350-357. Bikovens O., Dizhbite T., and Telysheva G. (2012). Characterisation of humic substances formed during co-composting of grass and wood wastes with animal grease. Environmental Technology. 33(12), 1427-1433. doi: 10.1080/09593330.2011.632652. Telysheva G., Dizhbite T., Bikovens O., Ponomarenko J., Janceva S., and Krasilnikova J. (2011). Structure and antioxidant activity of diarylheptanoids extracted from bark of grey alder (Alnus incana) and potential of biorefinery-based bark processing of European trees. Holzforschung. 65(4), 623-629. doi: 10.1515/HF.2011.096. Bikovens O., Telysheva G., and Iiyama K. (2010). Comparative studies of grass compost lignin and lignin component of compost humic substances. Chemistry and Ecology. 26(Suppl.2), 67-75. doi: 10.1080/02757540.2010.494600.