Mikroorganismu augšanas kontrole ar mākslīgām inteliģentām sistēmām

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.02.2018 līdz 31.07.2018

Projekta tips

ERAF-1.2.1.2.

Projekta numurs

1.2.1.2/16/I/001 / KC-PI-2017/66

Projekta vadītājs

Juris Vanags

Iesaistītās laboratorijas

Bioinženierijas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākums "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai"

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izvērtēt pētījumu rezultātu komercializācijas potenciālu.

Projekta galvenās darbības: Projektā tiks veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte (TEP) un izstrādāta komercializācijas stratēģija (KS). TEP ietvaros tiks izstrādāts tehnoloģijas un tās izmantošanas apraksts, potenciālā tirgus un patērētāju izpēte un ekonomiskais pamatojums tehnoloģijas attīstīšanai līdz ieviešanai tirgū. KS ir konkrēta produkta apraksts, kurā tiek atainoti secīgi soļi produkta attīstīšanai no koncepcijas līdz ieviešanai tirgū, kā arī izvēle starp rūpnieciskā īpašuma izmantošanas tiesību piešķiršanu citai personai (licences līgums, patenta pārdošana) vai jauna komersanta veidošanu uz zinātniskās izstrādnes bāzes, un ieteikts, kāda informācija jāsagatavo, kā iegūt potenciālo licenciātu vai investīciju fondu uzmanību un piedāvāt tiem produktu. KS tiks izstrādāts pie ārpakalpojuma sniedzēja, ievērojot noteiktās publiskā iepirkuma procedūras, balstoties uz LVKĶI izstrādātās TEP datiem un savstarpēju komunikāciju starp Pasūtītāju un Izpildītāju.

Projekta ilgums – 6 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 25 000.00, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85 % apmērā – EUR 21 250.00.

Projekta identifikācijas numurs – 1.2.1.2/16/I/001.
Projekta iesnieguma identifikācijas numurs - KC-PI-2017/66

Projekta īstenošanas gaita

02.08.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.05.2018.-31.07.2018.

02.05.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.02.2018.-30.04.2018.

01.02.2018 - Uzsākta projekta īstenošana. Izvietota projekta informācija LVKĶI mājas lapā