Mikroorganismu augšanas kontrole ar mākslīgām inteliģentām sistēmām

Project status

Completed

Project execution time

01.02.2018 to 31.07.2018

Project type

ERAF-1.2.1.2.

Project number

1.2.1.2/16/I/001 / KC-PI-2017/66

Project manager

Juris Vanags

Involved laboratories

Laboratory of Bioengineering

Call, activity

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākums "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai"

Project goal

Projekta mērķis ir izvērtēt pētījumu rezultātu komercializācijas potenciālu.

Projekta galvenās darbības: Projektā tiks veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte (TEP) un izstrādāta komercializācijas stratēģija (KS). TEP ietvaros tiks izstrādāts tehnoloģijas un tās izmantošanas apraksts, potenciālā tirgus un patērētāju izpēte un ekonomiskais pamatojums tehnoloģijas attīstīšanai līdz ieviešanai tirgū. KS ir konkrēta produkta apraksts, kurā tiek atainoti secīgi soļi produkta attīstīšanai no koncepcijas līdz ieviešanai tirgū, kā arī izvēle starp rūpnieciskā īpašuma izmantošanas tiesību piešķiršanu citai personai (licences līgums, patenta pārdošana) vai jauna komersanta veidošanu uz zinātniskās izstrādnes bāzes, un ieteikts, kāda informācija jāsagatavo, kā iegūt potenciālo licenciātu vai investīciju fondu uzmanību un piedāvāt tiem produktu. KS tiks izstrādāts pie ārpakalpojuma sniedzēja, ievērojot noteiktās publiskā iepirkuma procedūras, balstoties uz LVKĶI izstrādātās TEP datiem un savstarpēju komunikāciju starp Pasūtītāju un Izpildītāju.

Projekta ilgums – 6 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 25 000.00, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85 % apmērā – EUR 21 250.00.

Projekta identifikācijas numurs – 1.2.1.2/16/I/001.
Projekta iesnieguma identifikācijas numurs - KC-PI-2017/66

Projekta īstenošanas gaita

02.08.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.05.2018.-31.07.2018.

02.05.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.02.2018.-30.04.2018.

01.02.2018 - Uzsākta projekta īstenošana. Izvietota projekta informācija LVKĶI mājas lapā