Inovatīva biorafinēšanas koncepcijas izpēte 2-furaldehīda, etiķskābes un celulozes šķiedru ražošanai no bērza koksnes

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

13.01.2020 līdz 12.01.2023

Projekta tips

ERAF-1.1.1.2.

Projekta numurs

1.1.1.2/VIAA/3/19/392 (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001)

Projekta vadītājs

Māris Puķe

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākums „Pēcdoktorantūras atbalsts”

Projekta mērķis

Veikt starpdisciplināru ar saimniecisko darbību nesaistītu rūpniecisko pētījumu, kas apvienos ķīmijas tehnoloģijas un materiālzinātnes nozares un veicinās zināšanu pārnesi, izstrādājot jaunu biorafinēšanas paņēmienu bērza koksnes pārstrādei 2-furaldehīdā un etiķskābē, vienlaicīgi saglabājot lignocelulozi tālākai celulozes, termomehāniskā un ķīmiski mehāniskās masas iegūšanai. Tas parādītu to, ka šos divus atšķirīgos tehnoloģiskos procesus var apvienot vienā biorafinēšanas tehnoloģijā, kas līdz šim nav bijis iespējams. Zinātnes nozares pēc OECD FOS (starpdisciplinaritāte): 2.4. Ķīmijas inženierzinātne un 2.5. Materiālzinātne . Projekts atbilst Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas 1. un 6. prioritātei un 1. specializācijas jomai.

Zinātniskā mērķa sasniegšanā tiks veiktas aktivitātes (aktivitāšu shēma 1.att.):

  • WP1. Katalītiska bērza koksnes priekšapstrāde ar hemiceluložu konversiju 2-furaldehīdā un etiķskābē:
  • WP2. Bērza koksnes lignocelulozes atlikuma termomehāniskā un ķīmiski mehāniskā apstrāde šķiedru masas iegūšanai:
  • WP3. Bērza koksnes lignocelulozes atlikuma sulfāta celulozes iegūšana: Iznākuma rādītāji:
  • WP4. Izstrādāti 2 zinātniski raksti, kas publicēti Web of Science vai Scopus datubāzē (A vai B) iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos;
  • WP5. Izstrādāti 3 zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss ir 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa;
  • WP6. Inovatīvs biorafinēšanas pārstrādes tehnoloģijas prototips;
  • WP7. Divi jauni celulozes šķiedru prototipi.

 

Projekts risina koksnes industrijai un ilgtspējīgai sabiedrības pastāvēšanai svarīgus jautājumus: samazina CO2 (CO2 sekvestrācija, siltumnīcas gāzu efekta samazināšana), samazina sēra saturošo savienojumu piesārņojumu, samazina naftas produktu izmantošanu, palielina inovatīvu tehnoloģiju īpatsvaru biomasas pārstrādes jomā.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Katalītiska bērza koksnes priekšapstrāde ar hemiceluložu konversiju 2-furaldehīdā un etiķskābē;
  2. Bērza koksnes lignocelulozes atlikuma termomehāniskā un ķīmiski mehāniskā apstrāde šķiedru masas iegūšanai:
  3. Bērza koksnes lignocelulozes atlikuma sulfāta celulozes iegūšana.

1. Att. Projekta aktivitāšu shēma (skatīt izvērstu)

 

Zinātniskie konsultanti: Dr.habil.chem. Nikolajs Vederņikovs un Dr.sc.ing. Jānis Rižikovs

Projekta ilgums: 36 mēneši.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: plānotas EUR 133 805.88, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85%, apmērā – 113 734.99 EUR.

 

Projekta īstenošanas gaita

12.01.2023. - Projekta zinātniskā atskaite par 34. - 36. mēnesi

04.10.2022. - Projekta zinātniskā atskaite par 31. - 33. mēnesi

04.07.2022. - Projekta zinātniskā atskaite par 28. - 30. mēnesi

04.04.2022. - Projekta zinātniskā atskaite par 25. - 27. mēnesi

04.01.2022. - Projekta zinātniskā atskaite par 22. - 24. mēnesi

05.10.2021. - Projekta zinātniskā atskaite par 19. - 21. mēnesi

06.07.2021. - Projekta zinātniskā atskaite par 16. - 18. mēnesi

05.04.2021. - Projekta zinātniskā atskaite par 13. - 15. mēnesi

04.01.2021. - Projekta zinātniskā atskaite par 10. - 12. mēnesi

01.10.2020. - Projekta zinātniskā atskaite par 7. - 9. mēnesi

07.07.2020. - Projekta zinātniskā atskaite par 4. - 6. mēnesi

07.04.2020. - Projekta zinātniskā atskaite par 1. - 3. mēnesi

13.01.2020. - Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta sadaļa LVKĶI mājas lapā.