Eiropas Zinātnieku nakts Latvijā 2020

Project status

Completed

Project execution time

01.10.2020 to 31.07.2021

Project type

ERAF-1.1.1.5.

Project number

1.1.1.5/20/A/002

Cooperation partners

Rīgas Stradiņa Universitāte
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Daugavpils Universitāte
Vidzemes augstskola
Latvijas Organiskas sintēzes institūts
Liepājas Universitāte
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
Elektronikas un datorzinātņu institūts
Ventspils Augstskola

Project goal

Projekta galvenais mērķis ir veicināt plašākas sabiedrības, jo īpaši jauniešu, informētību par zinātni, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar zinātnieka profesiju; parādīt tādu zinātņu ietekmi kā dabas zinātnes, sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes ikdienas cilvēka dzīvē; tuvināt pētniekus Latvijas sabiedrībai un celt interesi par pētniecību.

Pasākumu "Eiropas Zinātnieku nakts Latvijā 2020" mērķis ir veicināt pētnieku profesijas atpazīstamību un rādīt to lomu Latvijas sabiedrībai. Eiropas Zinātnieku Nakts laikā vairāki interesanti un interaktīvi pasākumi tiks organizēti Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Salaspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, aptverot visu Latvijas teritoriju.

Iezīme - šī gada sauklis: “Zinātnes daudzveidība nākotnei” stāstot, ka zinātniskie pētījumi ir vērsti labākai nākotnei un rādot zinātnes jomu daudzveidību no sociālajām, humanitārajām, medicīnas, fizikas, ķīmija, bioloģija līdz pat sociālajām zinātnēm.

Projekts atbalstīs pētnieku sabiedrības atpazīstamību, arī Apvārsnis 2020 projektu, sevišķi, Marijas Skłodowskas – Kirī aktivitāšu atpazīstamību un zinātni kopumā.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.10.2020.–31.07.2021.
Projekta kopējais finansējums EUR 130 575.00 (viens simts trīsdesmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci eiro), tai skaitā ERAF finansējums EUR 110 988.75 (viens simts desmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi eiro un 75 centi) un valsts budžeta finansējums EUR 19 586.25 (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši eiro un 25 centi).
Projekta vadītājs: LU Zinātnes departaments, Dr. Ligita Liepiņa, e-pasts: ligita.liepina@lu.lv

Projekta īstenošanas gaita

01.03.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2021-31.07.2021

1. aktivitāte: Reklāmas kampaņa: Tiek veikta pasākuma reklamēšana sociālajos tīklos.
2. aktivitāte: Pasākums Eiropas zinātnieku nakts: Turpinās gatavošanās Eiropas Zinātnieku nakts pasākumam – pabeigta video filmēšana un montāža pasākumam. Mitto platformas apmācības. Paneļdiskusijas straumēšanas platformas izvēle, lai to varētu salāgot ar Mitto platformu.
30.04.2021. Eiropas zinātnieku nakts pasākums “Zinātnes daudzveidība nākotnei”. Sīkāka informācija par pasākuma norisi Koksnes ķīmijas institūta mājaslapā.
3. aktivitāte: Pasākuma ietekmes novērtējums: Tiek veikta pasākuma apmeklētāju aptauja 30.04.2021. Izvēlēts Latvijas iedzīvotāju aptaujas veicējs. Latvijas iedzīvotāju aptaujas izsūtītas 7.05.2021. Izvēlētajām skolām skolēnu aptaujas izsūtītas 5.05.2021. Notiek aptauju rezultātu apkopošana un izvērtēšana.
17.05.2021. notiek pasākuma dalībnieku fokusgrupa, kurā tiek vērtēta pasākuma norise, veiksmes, neveiksmes. Fokusgrupas diskusijas apkopojums. Pasākuma ietekmes novērtējuma atskaišu sagatavošana.
4. aktivitāte: Projekta menedžments: Sagatavotas atskaites par projekta norisi.

31.03.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2021-31.03.2021

1. aktivitāte: Reklāmas kampaņa: Ievietota informācija par pasākumu Koksnes ķīmijas institūta mājaslapā.
2. aktivitāte: Pasākums Eiropas zinātnieku nakts: Turpinās gatavošanās Eiropas Zinātnieku nakts pasākumam - tiek veikta aktivitāšu plānošana, apzināti pasākuma dalībnieki. Sākās video filmēšana pasākumam. Apzināti abu paneļdiskusiju dalībnieki, tiek plānoti apspriežamie jautājumi.
3. aktivitāte: Pasākuma ietekmes novērtējums: Tiek gatavotas anketas pasākuma dalībnieku, skolēnu un Latvijas iedzīvotāju aptaujām. Sākās potenciālo Latvijas iedzīvotāju aptaujas veicēju apzināšana. Notiek skolu apzināšana, kuras iesaistīsies skolēnu aptaujā. Sākās gatavošanās fokusgrupai.
4. aktivitāte: Projekta menedžments: Dalība iknedēļas sanāksmēs apspriežot padarīto, kavējumus un problēmas, ja tādi ir, kā arī nākamo posmu darbus un tālākās darbības, kas izriet pēc to veikšanas.

30.12.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2020-31.12.2020

1. aktivitāte: Reklāmas kampaņa: Šajā pārskata periodā aktivitāte netiek īstenota.
2. aktivitāte: Pasākums Eiropas zinātnieku nakts: Norit gatavošanās Eiropas Zinātnieku nakts pasākumam – tiek apzināti nepieciešamie resursi, iekārtas, cilvēku resursi u.c. Tiek veikta aktivitāšu plānošana iekļaujot galvenos izpildītājus institūta ietvaros, apakšpunktu aprakstu izstrāde, nepieciešamais to izpildei.
3. aktivitāte: Pasākuma ietekmes novērtējums: Notiek resursu apzināšana pasākuma ietekmes novērtējuma veikšanai.
4. aktivitāte: Projekta menedžments: Dalība iknedēļas sanāksmēs apspriežot padarīto, kavējumus un problēmas, ja tādi ir, kā arī nākamo posmu darbus un tālākās darbības, kas izriet pēc to veikšanas.