Dr.sc.ing. Inese Filipova

Izglītība

2016 Inženierzinātņu doktora grāds (Dr.sc.ing.), Koksnes materiāli un tehnoloģijas, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža Fakultāte  2007 Maģistra grāds dabaszinātnē (ķīmija) (Mg.chem.), Analītiskā ķīmija,  Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte 2005 Inženiera grāds ķīmijas tehnoloģijā, Rīgas Tehniskā Universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes šķiedru  un celulozes ķīmija, tehnoloģijas un produkti; ​Nanocelulozes iegūšana, modificēšana un pielietošana.

Nozīmīgākie projekti

2021. - 2023.  (ERAF), Ekoloģisku un bionoārdāmu materiālu izveide no dabīgām šķiedrām ar funkcionālām biopolimēru piedevām, Nr.1.1.1.1/20/A/113, Projekta zinātniskā vadītāja 01.07.2020.-31.12.2020. (VPP “Covid-19 seku mazināšana” sadarbībā ar RTU, LU, EDI, OSI, LU Cietvielu fizikas institūts, Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs) Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās, (Nr. VPP-COVID-2020/1-0004), Vadošā pētniece  2018-2021 (LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko Universitāti)​,​ Koksni imitējošie biokompozīti (WOODMIMIC), (Nr. lzp-2018/1-0136), ​Projekta koordinatore no KĶI puses 2017-2020 (ERAF Pēcdoktorantūras pētījumu atbalsts), Jaunas metodes izpēte nanocelulozes izdalīšanai no biomasas un tās atlikumiem, (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/211),​ Pētniece, Projekta galvenā izpildītāja  2017-2020 (ERAF), Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli, (Nr.1.1.1.1/16/A/031), ​Pētniece 2014-2015 (ERAF),​ Dabai draudzīga presētā papīra iepakojuma materiāla, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrāde ar piedevām no atjaunojamiem dabas resursiem,  (2014/0034/2DP/2.1.1.1.0./14/APIA/VIAA/042), ​Pētniece

Papildus informācija

No 2021 Žurnāla "Materials" tematu redaktoru paneļa locekle (Journal Topic Board) No 2018 Latvijas Zinātnes Padomes eksperta tiesības ķīmijas inženierinātnes nozarē (2018) Papildus profesionālā izglītība: 2011 Specializētais kurss "Product oriented wood supply and fibre processing", KTH Royal Institute of Technology, Stokholma, Ziedrija 2007 Specializētais kurss "Modern analytical tools for Pulp and Paper", Abo Academy, Turku, Somija  

Nozīmīgākās publikācijas

Filipova, I.; Irbe, I.; Spade,M.; Skute, M.; Dabolina, I.; Baltina, I.;Vecbiskena, L. 2021 Mechanical and Air Permeability Performance of Novel Biobased Materials from Fungal Hyphae and Cellulose Fibers. Materials, 14, 136. Neibolts N., Platnieks O., Gaidukovs S., Barkane A., Thakur V.K., Filipova I., Enachescu M., Mihai G., Zelca Z., Yamaguchi K. 2020 Effects of Nanofibrillated Cellulose and Graphene Nanoplatelets Addition on the Morphology of Biobased Poly(butylene succinate) Nanofibers Processed by Needle-Free Electrospinning. Materials Today Chemistry 17, 100301 Platnieks O., Gaidukovs S., Barkane A., Sereda A., Gaidukova G., Grase L., Thakur V.K., Filipova I., Fridrihsone V., Skute M., Laka M. 2020 Bio-Based Poly(butylene succinate) / Microcrystalline Cellulose /Nanofibrillated Cellulose Based Sustainable Polymer Composites: Thermo-Mechanical and Biodegradation Studies. Polymers, 12(7), 1-20 (1472). Filipova, I., Serra, F., Tarrés, Q., Mutjé, P., Delgado-Aguilar, M. 2020 Oxidative treatments for cellulose nanofibers production: a comparative study between TEMPO-mediated and ammonium persulfate oxidation. Cellulose, in press. Laka M, Skute M., Filipova I., Fridrihsone V., Grinfelds U., Zoldners J., Spade M., Sivacovs, I. 2020 Use of fine fibre cellulose for reinforcing of paper. Cellulose Chemistry and Technology,  54 (1-2), 113-117. Platnieks O., Gaidukovs S., Barkane A., Gaidukova G., Grase L., Thakur V.K., Filipova I., Fridrihsone V., Skute M., Laka M. 2020 Highly loaded cellulose/poly (butylene succinate) sustainable composites for woody-like advanced materials application Molecules 25 (1):121; Filipova I., Fridrihsone V., Cabulis U., Berzins A. 2018 Synthesis of Nanofibrillated Cellulose by Combined Ammonium Persulphate Treatment with Ultrasound and Mechanical Processing. Nanomaterials, 8(9), 640;  Andersons J., Filipova I., Kirpluks M. and Cabulis U. 2018 Evaluation of the apparent interfacial shear strength of nanocellulose/PVA composites Key Engineering Materials 774:54-59 Andze L., Zoldners J., Rozenberga L. Sable I., Skute M., Laka M., Vecbiskena L., Andzs M., Actins A. 2018 Effect of molecular chitosan on recovered paper properties described by mathematic model. Cellulose Chemistry and Technology, 52 (9-10), 873-881. Vikele L., Laka M., Sable I., Rozenberga L., Grinfelds U., Zoldners J., Passas R., Mauret E. 2017 Effect of chitosan on properties of paper for packaging. Cellulose chemistry and technology, 51 (1-2), 67-73. Sable I., Grīnfelds U., Vīķele L., Rozenberga L., Zeps M., Neimane U., Jansons A. 2017 Effect of Refining on the Properties of Fibres from Young Scots (Pinus Sylvestris) and Lodgepole Pines (Pinus Contorta). Baltic Forestry, 23(2), 529-533. Sable I., Grinfelds U., Vikele L., Rozenberga L., Lazdina D., Zeps M., Jansons A. 2017 Chemical composition and fiber properties of fast-growing species in Latvia and its potential for forest bioindustry.  Forestry Studies, 66, 27-32. Rozenberga L., Skute M.,  Belkova L., Sable I., Semjonovs P.,  Saka M.,  Ruklisha M., Paegle L.,  Vikele L. 2016 Characterization of films and nanopaper obtained from cellulose synthesized by acetic acid bacteria. Carbohydrate Polymers, 144, 33–40.