Jauna tehnoloģija kalcija karbonāta un bioūdeņraža ieguvei biomasas reakcijā ar sārmu

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.01.2011 līdz 31.12.2013

Projekta tips

ERAF-2.1.1.1.

Projekta numurs

2010/0329/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/095

Projekta vadītājs

Juris Zoldners

Iesaistītās laboratorijas

Celulozes laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts, darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas", papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”, pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība", aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai".

Sadarbības partneri

Biomehānikas un fizikālo pētījumu institūts (BUFPI) (http://www.bufpi.lv/),

sadarbības partneri:

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (http://www.cfi.lu.lv/),

Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI),
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (http://www.kki.lv/, koks@edi.lv ).

Projekta mērķis

Projekta vispārīgais mērķis – Ūdeņraža un kalcija karbonāta, kas ir derīgs augsnes atskābošanai,  efektīvas, lētas un pieejamas ražošanas metodes izstrādāšana un izplūdes gāzu emisijas samazināšana.

Projekta specifiskais mērķis – Jauna ķīmiskā reaktora izstrāde ūdeņraža un kalcija karbonāta iegūšanai no Latvijā pieejamiem derīgajiem izrakteņiem biomasas un bioloģiskas  izcelsmes atkritumu reakcijā ar sārmu un ūdeņraža selektīvas atdalīšanas membrānas izstrāde.

Projekts un pētījums atbilst enerģētikas, materiālzinātnes, lauksaimniecības un  vides zinātnes nozarēm.

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes: 

1.Pētniecība.

1.1.Rūpnieciskais pētījums

1.1.1.Izpētes darbs, lai iegūtu zināšanas un prasmes ķīmiskā reaktora izstrādei, kas paredzēts ūdeņraža un kalcija karbonāta iegūšanai no Latvijā pieejamiem derīgajiem izrakteņiem biomasas un bioloģiskas izcelsmes atkritumu reakcijā ar sārmu un ūdeņraža selektīvas atdalīšanas membrānas izstrāde;

1.1.2.Ūdeņraža selektīvas atdalīšanas membrānas ražošanas metožu un iekārtu izpēte un prototipa izstrāde;

1.1.3.Ūdeņraža selektīvas atdalīšanas membrānas prototipa izpēte un novērtēšana;

1.2. Eksperimentālā izstrāde:

1.2.1.Trīs pakāpju ķīmiskā reaktora, kas ietver sārma reakcijas, karbonāta un sārma reakcijas un sārma reģenerācijas reaktorus, ražošanas metožu izpēte un prototipu izstrāde;

1.2.2.Jaunā trīs pakāpju reaktora prototipa izpēte un novērtēšana

1.2.3.Kalcija karbonāta iegūšanas tehnoloģijas eksperimentālā izstrāde, izpēte un novērtēšana;

2.Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana;

3.Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana.

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 36 mēneši

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.chem. Juris Zoldners (LV KĶI, jzoldn@edi.lv)

Projekta koordinators: pētnieks Ēriks Skripsts (BUFPI, Eriks.Skripsts@bufpi.lv)

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas:  291 577,00 LVL

Projekta aktuālā informācija: http://www.bufpi.lv/lv/energetika/projekti/kalcija-karbonata-iegusana-un-udenraza-membrana/