Būvdarbu veikšana Dzērbenes ielā 27 un Dzērbenes ielā 27B, Rīgā, kadastra Nr.01001150310001, 01001150309011

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

04.01.2019 līdz 03.07.2020

Projekta tips

ERAF-4.2.1.2.

Projekta numurs

4.2.1.2./18/I/003

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākums “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”

Projekta mērķis

Projekta iesniedzējs - Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts atbilst Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” mērķim – veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsta ēkās. 

Projekta mērķis ir Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta ēkās Dzērbenes ielā 27, kadastra nr. 01001150310001 un Dzērbenes ielā 27B, kadastra nr. 01001150309011, Rīgā, veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus, īstenojot aktivitāti - ēkas energoefektivitāti paaugstinoši vienkāršotās atjaunošanas darbi pamatojoties uz sertificēta energoauditora izstrādāto energosertifikātu. 

Veicot energoefektivitāti uzlabojošos darbus, pēc izstrādātā energosertifikāta datiem, no esošā enerģijas patēriņa 236,36 kWh/m2 tiks panākts siltumenerģijas patēriņa samazinājums par 97.44 kWh/m2, pēc projekta īstenošanas sasniedzot kopējo enerģijas patēriņu 138.92 kWh/m2, t.sk. aprēķināto apkures energopatēriņu 65,42 kWh/m2. 

Galvenās projekta darbības

  • tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība; 
  • energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana (ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana un apdares darbi, jumta stāva pārbūve un siltināšana, apkures sistēmas atjaunošanas darbi, kā arī elektroapgādes un iekšējo tīklu atjaunošana);
  • būvuzraudzība;
  • projekta vadība; 
  • publicitātes nodrošināšana. 

Kopējais projekta īstenošanas ilgums ir paredzēts 18 mēneši. Kopējās projekta izmaksas ir 2 000 000 EUR, no kuriem Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums sastāda 1 360 000 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums sastāda 240 000 EUR, savukārt pašu finansējums - 400 000 EUR. 

Projekta realizācija uzsākta pēc Līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas 2019.gada 4.janvārī.

Projekta vadītāja: Jana Tetere (tetere.jana@gmail.com)

Projekta īstenošanas gaita

03.07.2019 - Projekta īstenošanas progress: Projekta realizācijai un būvniecības procesa nodrošināšanai tika noslēgts autoruzraudzības līgums ar tehniskā projekta izstrādātāju SIA “Grand Eko”.
2019.gada 27.maijā ir uzsākta ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana. Būvobjektā uzsākta ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana un apdares darbi, jumta stāva pārbūve un siltināšana, apkures sistēmas atjaunošanas darbi, kā arī elektroapgādes un iekšējo tīklu atjaunošana.

 

08.04.2019 - Projekta īstenošanas progress: Projekta īstenošanai tika izsludināts atklāts konkurss būvdarbu veicējiem. Konkursā piedalījās divi pretendenti. 2019.gada 25.februārī iepirkumu komisijas sēdē tika pieņemts lēmums slēgt līgumu ar pretendentu, kurš atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – pilnsabiedrību “Anzāģe, Build-Invest Latvia un BF Vīķi”.
Papildus Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā tika izsludināts iepirkums par būvuzraudzības veikšanu būvdarbiem. Iepirkumā no 14 pretendentiem par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atzīts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PROKRIAL” piedāvājums, par ko 2019.gada 12.martā iepirkumu komisija pieņēmusi attiecīgu lēmumu.

07.01.2019 - Izveidota projekta Interneta lapa LVKĶI portālā