Bērza tāss suberīnskābju izmantošanas iespēju izpēte saplākšņa ražošanā

Project status

Active

Project execution time

01.01.2018 to 31.12.2020

Project type

ERAF-1.1.1.2.

Project number

1.1.1.2/VIAA/1/16/073 (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001)

Project manager

Aigars Pāže

Involved laboratories

Biorefinery laboratory

Call, activity

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras atbalsts"

Project goal

Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir veikt starpdisciplināru ar saimniecisko darbību nesaistītu rūpniecisko pētījumu, kas apvienos ķīmijas tehnoloģijas un materiālzinātnes nozares un veicinās zināšanu pārnesi, izstrādājot jaunu eko-inovatīvu tehnoloģiju bērza tāss pārstrādei saplākšņa ražošanai piemērotā, ekoloģiskā suberīnskābju saistvielā ar kuru varētu gan aizstāt toksiskos fenola-formaldehīda sveķus, gan arī tos modificēt, samazinot formaldehīda emisiju.

Projekta galvenās darbības: Jaunas, bērza saplākšņa līmēšanai piemērotas, ekoloģiskas suberīnskābju saistvielas iegūšana; Jaunas, ar suberīnskābēm modificētas fenola-formaldehīda sveķu saistvielas izstrāde; Ar suberīnskābēm un ar tām modificētu fenola-formaldehīda sveķu saistvielām līmētu saplākšņu iegūšana un to īpašību izpēte.
Projekta dzīves cikla laikā paredzēti šādi rezultāti: 3 zinātniskās publikācijas, 1 tehnoloģiskā instrukcija, 4 jaunu produktu laboratorijas prototipi.

Zinātniskie konsultanti:
Dr.sc.ing. Jānis Rižikovs

Projekta ilgums - 36 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 133 805.88, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85%, apmērā – 113 734.99 EUR.

Projekta īstenošanas gaita

28.12.2018 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2018. – 31.12.2018

30.09.2018 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2018. – 30.09.2018

29.06.2018 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2018. – 30.06.2018

29.03.2018 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2018. – 31.03.2018

01.01.2018 - Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta sadaļa LVKĶI mājas lapā.