MSc. Chem Mārīte Škute

Izglītība

1971.  Maģistra grāds MSc.chem., Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Ekstraktvielu, celulozes un lignīna noteikšana dažādās koku sugās. Celulozes (papīrmasas) iegūšanas process un tā modifikācijas. Papīrmasas un papīra analīzes, ķīmisko un fizikāli mehānisko īpašību noteikšana.  No koksnes atlikumiem iegūtu nanodaļiņu pielietojums.  

Nozīmīgākie projekti

2019. LV KĶI grants. Kaņepju kompleksā pārstrāde un to produkti (HEMPWISDOM).  2018 – 2021. LZP FLPP. Koksni imitējošie biokompozīti (WOODMIMIC).  2018. LV KĶI grants. Celulozes reģenerācija un modifikācija videi draudzīgu materiālu iegūšanai (RenModCell). 2014 – 2017. Valsts Pētījumu programma. „Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas” (Res Prod).  2014 – 2015. ERAF Projekts. Dabai draudzīga presētā papīra iepakojuma materiāla, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrāde ar piedevām no atjaunojamiem dabas resursiem  2014 - 2015. ERAF Projekts.  Mikrobiālās biosintēzes tehnoloģija nanostrukturētās biocelulozes iegūšanai”.

Papildus informācija

Atklātā sabiedriskā fonda 'Dabas retumu krātuve' aktīvists. Zinātniskais konsultants vidusskolu skolēniem zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī augstskolu studentiem maģistra un bakalaura darbu izstrādē. 

Nozīmīgākās publikācijas

Andze L., Zoldners J., Rozenberga L. Sable I., Skute M., Laka M., Vecbiskena L., Andzs M., Actins A. 2018 Effect of molecular chitosan on recovered paper properties described by mathematic model. Cellulose Chemistry and Technology, 52 (9-10), 873-881. Laka, M., Skute, M., Janceva, S., Fridrihsone, V., Sable, I., Vecbiskena, L., Grinfelds, U., Andze, L., Zoldners, J. 2017 Nanoparticle gels Obtained from Hardwood and Softwood Bark for Reinforcing of Paper. Solid State Phenomen, 267, 12-16. Semjonovs P., Ruklisha M., Paegle L., Saka M., Treimane R., Skute M., Rozenberga L., Vikele L., Sabovics M., Cleenwerck I. 2017 Cellulose synthesis by Komagatacibacter rhaeticus strain P1463 isolated from Kombucha. Appl Microbiol Biotechnol. 101, 1003-1012. Rozenberga L., Skute M., Belkova L., Sable I., Semjonovs P., Saka M., Ruklisha M., Paegle L., Vikele L. 2016 Characterization of films and nanopaper obtained from cellulose synthesized by acetic acid bacteria. Carbohydrate Polymers, 144, 33-40. S.Gronqvist, A.Treimanis, A.Kamppuri, T.Maloney, M.Skute, U.Grinfelds A.Suurnakki, 2015 The effect of the Outermost fibre layers on solubility of dissolving grade pulp, Cellulose, 22, 3955-3965.