Dr.chem. Laura Andže

Izglītība

2016. Doktora grāds ķīmijā (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

Nozīmīgākie projekti

2014. – 2017. Valsts Pētījumu programma. „Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas” (Res Prod).  2014. – 2015. ERAF Projekts. Dabai draudzīga presētā papīra iepakojuma materiāla, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrāde ar piedevām no atjaunojamiem dabas resursiem  2014. - 2015. ERAF Projekts.  Mikrobiālās biosintēzes tehnoloģija nanostrukturētās biocelulozes iegūšanai”.

Nozīmīgākās publikācijas

Andze L., Zoldners J., Rozenberga L. Sable I.,  Skute M., Laka M., Vecbiskena L., Andzs M., Actins A. 2018 Effect of molecular chitosan on recovered paper properties described by mathematic model. Cellulose Chemistry and Technology, 52 (9-10), 873-881. Laka, M., Skute, M., Janceva, S., Fridrihsone, V., Sable, I., Vecbiskena, L., Grinfelds, U., Andze, L., Zoldners, J. 2017 Nanoparticle gels Obtained from Hardwood and Softwood Bark for Reinforcing of Paper. Solid State Phenomen, 267, 12-16. Andzs M., Tupciauskas R., Veveris A, Andze L., Abolins J., Gravitis J. 2017 Biomass conversion into blow-in heat insulation materials by steam explosion. Holzforschung, 71,7-8, 641-644. Semjonovs P., Ruklisha M., Paegle L., Saka M., Treimane R., Skute M., Rozenberga L., Vikele L., Sabovics M., Cleenwerck I. 2017 Cellulose synthesis by Komagatacibacter rhaeticus strain P1463 isolated from Kombucha. Appl Microbiol Biotechnol. 101, 1003-1012. Vikele L., Laka M., Sable I., Rozenberga L., Grinfelds U., Zoldners J., Passas R., Mauret E. 2017 Effect of chitosan on properties of paper for packaging. Cellulose chemistry and technology, 51 (1-2), 67-73. Sable I., Grīnfelds U., Vīķele L., Rozenberga L., Zeps M., Neimane U., Jansons A. 2017 Effect of Refining on the Properties of Fibres from Young Scots (Pinus Sylvestris) and Lodgepole Pines (Pinus Contorta). Baltic Forestry, 23(2), 529-533. Sable I., Grinfelds U., Vikele L., Rozenberga L., Lazdina D., Zeps M., Jansons A. 2017 Chemical composition and fiber properties of fast-growing species in Latvia and its potential for forest bioindustry.  Forestry Studies, 66, 27-32. Rozenberga L., Skute M., Belkova L., Sable I., Semjonovs P., Saka M., Ruklisha M., Paegle L., Vikele L. 2016 Characterization of films and nanopaper obtained from cellulose synthesized by acetic acid bacteria. Carbohydrate Polymers, 144, 33-40.