Mg. ķīm. Laima Vēvere

Izglītība

2013 - Dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte.

Zinātniskās intereses un kompetence

Lignīna analītiskā ķīmija. Biomasas pamatkomponentu analīze. Biomasas ķīmiskā modifikācija, lai to varētu izmantot kā atjaunojamo dabas resursu poliuretānu ieguvē.

Nozīmīgākie projekti

  1. Apvārsnis 2020 projekts "Eiropas zinātnieku nakts Latvijā (NIGHTLV-2018-2019)", līguma Nr. 819129 (2018-2019)
  2. Apvārsnis 2020 US4 GREENCHEM "Kombinēta ultraskaņas un enzimātiskā lignocelulozes izejvielu apstrāde biotehnoloģijai, kas balstās uz cukuru izmantošanu", līguma Nr. 669055. (2016-2019).
  3. Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projekts BIOCORE “Biocommodity refinery”, līguma Nr 241566, (2010-2014)

 

Papildus informācija

2015 - Zinātniskā asistente, Aveiro universitātes (Portugāle) Materiālu institūtā.

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Vevere L., Janceva S., Arshanitsa A., Telysheva G. (2018) Polyols from condensed tannin enriched extracts for rigid polyurethane foam production. Key Engineering materials 762, pp. 197-202.
  2. Janceva S., Dizhbite T., Vevere L., Telysheva G., Dzenis M. (2015) Characterization of bark extract from deciduous trees with emphasis on their antioxidant activity. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 111, pp. 1-4, doi: 10.1088/1757-899X/111/1/012013.
  3. Arshanitsa A., Vevere L., Telysheva G., Dizhbite T., Gosselink R. J. A., Bikovens O., Jablonskis A. (2015) Functionality and physico-chemical characteristics of wheat straw lignin, Biolignin™ derivatives formed in the oxypropylation process. Holzforschung, 69, pp. 785-793.