Dr.sc.ing. Jūlija Brovkina

Izglītība

2013 - iegūts Inženierzinātņu doktora grāds ķīmijas tehnoloģijā (Dr. sc. ing.).

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes ķīmija. Koksnes pārstrādes uzņēmumu notekūdeņu attīrīšanas metožu izstrāde. Lignīnsaturošu vielu modifikācija un sorbentu izstrāde.

Nozīmīgākie projekti

Grants Nr. 09-1610c - Jauni daudzfunkcionāli polimēru produkti no lignocelulozes, polioliem un lignīniem, to iegūšana, modificēšana ar nanodaļiņām un īpašības.

Valsts Pētījumu Programma Nr. VPP-5 - Jauni produkti un inovatīvas meža apsaimniekošanas, meža koksnes un nekoksnes produktu ražošanas tehnoloģijas, racionāli izmantojot meža resursus un būtiski palielinot produkcijas pievienoto vērtību. 2.3. Apakšprojekta „Koksnes un koku atlieku biorafinērijas produktus saturoši kompozītmateriāli” sadaļa: „Jaunu kompozītmateriālu, kas iekļauj modificētus produktus no lapkoku atlikumiem, izstrādāšana un to īpašību optimizēšana”.

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projekts „Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte”. SIA „Meža nozares kompetences centrs”- LIAA līgums Nr. L-KC-11-0004. Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/003. 2011-2015. 

Papildus informācija

  • Pēc LZA Senāta 2009.gada 20.janvāra lēmuma izteikta atzinība par maģistra darbu “Bērza koksnes šķīstošo lignīnu iegūšana un to modificēšanas produktu pielietošana atputekļošanai un fāzu robežas stabilizācijai”.
  • 18. decembrī 2008. gadā no Rīgas domes saņemts atzinības raksts par piedalīšanos 2008. gada studentu zinātnisko darbu konkursā par Rīgas ilgtspējīgu attīstību ar darbu “Bērza koksnes šķīstošo lignīnu iegūšana un to modificēšanas produktu pielietošana atputekļošanai un fāzu robežas stabilizācijai”.

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Brovkina J., Shulga G., Ozolins J. Coagulation of wood pollutants from model wastewater by aluminium salts// Environment, Technology, Resources, 1, 2011, 63-67.
  2. Brovkina J., Shulga G., Vitolina S., Neiberte B., Ozolins J., Turks M., Rjabovs V., Neilands R. Usage of coagulation with ozonation for treatment of model wastewater of wood processing with aluminium salts// ASABE - 21st Century Watershed Technology Conference and Workshop: Improving Water Quality and the Environment, 2012, 97-106.
  3. Brovkina J., Lakevičs V., Stepanova V., Ozolins J., Bērziņa-Cimdiņa L., Shulga G. Development of effective sorbents on Latvian clay basis// Scientific Journal of Riga Technical University “Material Science and applied Chemistry. 2012, 26, 37.-41.
  4. Brovkina J., Shulga G., Ozolins J., Irbe Z., Turks M., Rjabovs V. Characteristics of the coagulate obtained during the process of model wastewater treatment// Environment, Technology, Resources, Vol 1, 2013, pp. 9-12.