M.sc.biol Elīna Didrihsone

Izglītība

2017 – iegūts dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā (M.sc.biol), Bioloģijas fakultāte, Latvijas Universitāte.

Zinātniskās intereses un kompetence

Mikroorganismu kultivēšanas procesi un to mērogošana, produktu ieguve no mikroorganismu biomasas.

Nozīmīgākie projekti

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekti darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros: „Efektīvas pilot-mēroga leghemoglobīna ražošanas tehnoloģijas izstrāde uz rekombinanto Pichia pastoris un Kluyveromyces lactis fermentācijas procesu ar piebarošanu bāzes. (BioHeme)". Vienošanās Nr.1.1.1.1/21/A/044, 2022.01. - 2023.11. „Mērogošanas pētījums mikrobioloģisko mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu ieguvei dziļuma un virsmas kultivācijas procesos". Vienošanās Nr.1.1.1.1/19/A/150, 2020.05. - 2023.04. „Crypthecodinium cohnii un Zymomonas mobilis sintrofija omega 3 taukskābju ražošanai no biodegvielas un cukura rūpniecības blakusproduktiem". Vienošanās Nr.1.1.1.1/18/A/022, 2019.-2022.g. „Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem”. Vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/144, 2017.-2019.g.​ Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros: “Mikroorganismu augšanas kontrole ar mākslīgām inteliģentām sistēmām”. Vienošanās Nr. 1.2.1.2/16/I/001, projekta identifikācijas Nr. KC-PI-2017/66, 2018.g.

Nozīmīgākās publikācijas

E. Didrihsone, K. Dubencovs, M. Grube, K. Shvirksts, A. Suleiko, A. Suleiko and J. Vanags. Crypthecodinium cohnii Growth and Omega Fatty Acid Production in Mediums Supplemented with Extract from Recycled Biomass. Mar. Drugs 2022, 20, 68. https://doi.org/10.3390/md20010068 A. Rekena, E. Didrihsone, K. Vegere.The role of magnetic field in the biopharmaceutical production: Current perspectives. Biotechnology Reports, Volume 22, 2019, e00334, ISSN 2215-017X, https://doi.org/10.1016/j.btre.2019.e00334.