LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
7IP WOOD-NET

|-eu-flag.gif 170x113px|-FP7-cap-RGB.gif 788x641px7-tās Ietvara Pētniecības un Tehnoloģiju Attīstības Programma,

Speciālā programma - Kapacitāte

 

      
7IP Projekts:
Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūta pētnieciskā potenciāla realizēšana Eiropas Pētniecības telpā (WOOD-NET) (FP7-203459)

Pamatojums        Mērķi        Pētniecības jomas        Uzdevumi       
Tematiskās prioritātes        7IP Informācija        Work packages
 

   Projekta atskaites: 1 gads, 2 gads        Aktivitātes        Publikācijas

     

Pamatojums: Mežs ir unikāls atjaunojams resurss, kurš dod būtisku ilgtermiņa ieguldījumu Eiropas un Latvijas ekonomikā. Meža sektora nākotnes perspektīvas ir atkarīgas no tā produktu konkurētspējas – augstas pievienotās vērtības un spējas apmierināt sabiedrības vajadzības nacionālajā, Eiropas un globālajā līmenī. To var sasniegt iegūstot jaunas zināšanas meža izmantošanas un koksnes ķīmijas jomā, veicinot zinātni, pētniecību un izglītību, ievērojot sabiedrības un ražošanas intereses.

Projekts WOOD-NET turpina un paplašina 6IP projekta ” Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūta integrācija Eiropas Pētniecības telpā (WOODPRO)” ietvaros uzsāktās aktivitātes. Projektu WOODPRO īstenoja LVKĶI laika posmā no 2003 līdz 2006 gadam un tā realizācija veicināja sadarbības attīstību ar citiem nozares pētniecības centriem, zinātnieku un jauno speciālistu mobilitāti, institūta infrastruktūras attīstību.

 

Mērķi: Nostiprināt Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūta zinātnisko un tehnoloģisko potenciālu, tā zinātnisko izcilību, attīstīt pētnieciskās iespējas nolūkā atraisīt un padarīt pieejamu institūta kapacitāti Eiropas Pētniecības Telpā. Nostiprināt LVKĶI kā vadošu centru, kurš nodrošinātu zinātnisko darbinieku līdzsvarotu integrāciju tādā Eiropai un Latvijai sociālai un ekonomiskai attīstībai svarīgā jomā kā mežsaimniecība un meža pārstādes produkti, to izmantošana.

 

Pētniecības jomas: Meža produkti; Biomasas pārstrāde; Koksnes zinātne; Koksnes ķīmija

 

Uzdevumi: 

  • Zināšanu un pieredzes apmaiņa, aktīva zinātniskās informācijas un pētnieciskās sadarbības rezultātu izplatīšana;
  • Jauno zinātnieku iesaiste zinātniskajā sabiedrībā un apritē;
  • Pētniecisko un analītisko iekārtu iegāde un esošo iekārtu modernizācija;
  • Stratēģiskās sadarbības un partnerattiecību veidošana starp institūtu un vadošajā Eiropas pētniecības centriem nozarē, nostiprinot institūtu kā starptautisku pētniecības centru un padarot to pievilcīgu kā sadarbības partneri. Paredzēta sadarbība ar 51 pētnieciskām organizācijām 24 valstīs (ES valstis, Austrumeiropas un Vidusjūras valstis).

 

Tematiskās prioritātes (TP):

TP 1. Pētījumi par vides faktoru ietekmi uz skujkoku (Gymnospermae) koksnes šūnu sieniņu struktūras izmaiņām, lai optimizētu biomasas rūpnieciskās pārstrādes procesus (Dr. J.Dolacis);

       
TP 2. Koksnes izturības un citu tās īpašību uzlabošana, izmantojot nebiocīdu metodes (Dr. I.Andersone);

    
TP 3. Kultūras objektos izmantotās koksnes bioloģiskā noārdīšanās: organismi, bionoārdīšanās, aizsardzība (Dr. I.Irbe);

    
TP 4. Koksnes molekulārā, nano līmeņa un kā kompozīta materiāla struktūras pētījumi; augu šūnu apvalku materiāla bioloģiskā inženierija ķīmisko produktu un enerģijas iegūšanai (Prof., Dr.habil. J.Grāvītis);

    
TP 5. Ātri augošu lapkoku koksnes delignifikācija jaunu un uzlabotu produktu iegūšanai (Prof., Dr. habil. A.Treimanis);

    
TP 6. Biorafinēšanas attīstība, izmantojot biomasas termoķīmisko pārstādi (Dr. A.Žūriņš);

    
TP 7. Jaunu un uzlabotu produktu attīstība, ietverot lignocelulozes un polifenoliu hibrīda materiālus, kuri iegūti no augu biomasas pārstādes atkritumiem, nolūkā veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību (Dr. habil. G.Teliševa);

    
TP 8. Zināšanu ietilpīgi daudzfunkcionāli biomasas polimēru produkti (Dr. habil. G.Šulga);

    
TP 9. Videi draudzīgas cietā poliuretāna putas kā enerģiju taupošs materiāls (Dr. U.Cābulis);

    
TP 10. Procesu kontroles sistēmu pilnveidošana: funkcionālā stāvokļa matemātiskā modelēšana, programmēšana, biorektoru konstrukciju optimizācija, nodrošinot nešķīstošu substrātu fermentāciju (ieskaitot kompostēšanu) un dziļumfermentāciju (Prof. Dr. habil. U.Viesturs).

      

7-tās Ietvara Programmas informācija:

Projekta veids: Koordinācijas un atbalsta darbība – Atbalsta darbība
 

7IP projekta numurs: 203459
 

7IP uzsaukums: FP7-REGPOT-2007-1;
        Programma “Kapacitāte”, Sadaļa 4: Pētniecības Potenciāls,
        Aktivitāte: 4.1. Pētniecības potenciāla atraisīšana un
        attīstība ES konverģences un attālajos reģionos
        http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/convergence-regions_en.html 
   

Citi saistīti 7IP temati: Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija

  

Ilgums: 36 mēneši (2008. gada 1. jūnijs – 2011. gada 31. maijs);
  

Projekta koordinators: Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI),  
        Dzērbenes iela 27, Rīga LV-1006, Latvija; tel.: +371- 67553063; 

koks@edi.lv 
  

Projekta vadītājs: Dr. Bruno Andersons, LVKĶI zinātniskās padomes priekšsēdētājs, tel.: +371-67552554; 

bruno.andersons@edi.lv 
  

Projekta tehniskais vadītājs: Dr. Arnis Kokorevičs, tel.: +371-67553591; 

arniskk@edi.lv

 

Darba paketes (WP):

WP 1. Pieredzes apmaiņa – zinātniskās pieredzes un prasmju apmaiņa ar partneriem – ārvalstu zinātniskajiem centriem, vadošo zinātnieku savstarpējās vizītes, ārvalstu speciālistu ilgtermiņa piesaiste institūtā veiktajiem pētījumiem


WP 2. Jauno speciālistu apmācība – jauno zinātnieku savstarpējās vizītes nolūkā palielināt viņu zināšanas un pieredzi, prasmi rīkoties ar modernām un unikālām pētnieciskajām iekārtām


WP 3. Pētniecisko iekārtu iegāde un atjaunošana – jaunu pētniecisko un analītisko iekārtu iegāde un esošo iekārtu modernizācija


WP 4. Zinātniskās darba sanāksmes un konference: dalība un organizācija – semināru, kursu un vienas starptautiskas konferences organizācija, dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs


WP 5. Zinātniskās informācijas izplatīšana un sabiedriskās attiecības – projekta realizācijas un sadarbības gaitā iegūto zināšanu apkopošana un publikācija, Latvijas, Eiropas Pētniecības Telpas un trešo valstu zinātniskās sabiedrības un sabiedrības kopumā, ražošanas pārstāvju informēšana par projektu, tā rezultātiem un sadarbības iespējām 


WP 6. Projekta vadība  

Informācijas lapa:
http://www.kki.lv/dokumenti/WOOD-NET_Leaflet_Latv_093.pdf

Izdevums "International Innovations (ISSN: 2041-4552)", kurš informē par zinātnes un tehnoloģiju aktualitātēm un projektiem Eirapas pētniecības telpā, ir publicējis rakstu par institūta īstenoto 7. Ietvara programmas projektu "Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūta pētnieciskā potenciāla realizēšana Eiropas Pētniecības telpā (WOOD-NET)":

Andersons B., Kokorevics A. Improving Latvia’s wood research capabilities. - International Innovations, 2011, Issue Food, N 1, pp. 83-85 (http://www.kki.lv/dokumenti/p83-85_WOOD-NET_hr.pdf).   


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 01.08.2011.