LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI un izlītība

     
Sagatavotās mācību programmas un lekciju kursi

J.Dolacis. Lekciju kurss "Dažāda starojuma veidu ietekme uz mežu un koksni" (LLU Meža fakultātes maģistrantiem).  
  

A.Treimanis:

 • Studiju programma "Koksnes ķīmiskā tehnoloģija" (LLU Meža fakultātes studentiem);

 • Studiju programma "Celulozes ķīmija" (RTU MZLĶF maģistrantiem).

Ģ.Zaķis: Studiju programma "Koksnes ķīmijas pamati " (RTU MZLĶF studentiem). - "Izmeklētas nodaļas lignīna ķīmijā saistībā ar KĶI veiktajiem pētījumiem" (RTU MZLĶF maģistrantiem).
 

Ģ.Zaķis, B.Neiberte. Lekcijas "Koksnes analītiskā ķīmija" un laboratorijas darbi RTU MZLĶF studentiem.
 

U.Viesturs. Priekšmeti " Rūpnieciskā biotehnoloģija" un "Vides biotehnoloģija" (LU BF studentiem), kā arī "Ievads biotehnoloģijā" (LLU PTF studentiem).
 

N.Vederņikovs. Lekciju kurss"Koksnes hidrolīze" (RTU MZLĶF 4.kursa studentiem).
 

J.Grāvītis. Lekcijas "Bezatkritumu tehnoloģijas un to integrācija" fizikas maģistrantiem LU programmā "Fizika un tehnoloģijas līdzsvarotai attīstībai" (Cilvēkam un dabai draudzīgas tehnoloģijas).
  

I.Andersone:

 • Lekciju kurss "Koksnes aizsardzība" (RTU MZLĶF koledžas 2.kursa studentiem),   

 • Lekciju kurss "Koksnes piesūcināšana" (RTU MZLĶF 4.kursa studentiem),   

 • Lekciju kurss "Koksnes degradācija, aizsardzība un saglabāšana (RTU MZLĶF Konservācijas un restaurācijas tehnoloģijas specialitātes studentiem).    

I.Irbe. Lekcijas par koksnes noārdīšanos ar bioloģiskiem noārdītājiem un koksnes aizsardzības līdzekļiem un paņēmieniem (LLU studentiem un maģistrantiem).

Bakalauru, maģistru, inženierdarbu, doktorantūras vadība

Doktorantūras darbu vadība

 • LU doktorants Oskars Bikovens "Lignocellulosics biomodification and heavy metals binding with modified lignin and compost humic matter" (vad. J.Grāvītis).
 • LLU doktorants Uldis Grīnfelds "Latvijas tievkoksnes piemērotība sulfātcelulozes ražošanai" (vad. A.Treimanis).
 • LLU doktorants Kristaps Klauss "Meža nozares ietekme uz Latvijas tautsaimniecību laika posmā no 1999. līdz 2006. gadam" (vad. A.Treimanis).
 • LU doktorants Kārlis Dauge "Koksnes atlikumu plūsmas vadība Latvijā" (konsultants A.Treimanis).
 • LU doktorants I. Urbanovičs "Koksnes termiskās degradācijas procesa izpēte pirolītisko eļļu un aktīvās ogles iegūšanai" (vad. G.Teliševa).

Maģistru darbu vadība

 

RTU Materiālzinātnes un lietišķas ķīmijas fakultātes (RTU MLĶF) maģistranti:

 • A.Verovkins "Latvijas raksturīgāko koku sugu mizu ķīmiskais raksturojums" (vad. Ģ.Zaķis).
 • J.Rižikovs "Koksnes pārstrādes blakusproduktu karbonizācijas un aktivācijas kinētika katalizatoru ietekmē" (vad. J.Zandersons).
 • V.Biziks "Impregnētas koksnes utilizācijas iespējas" (vad. B.Andersons).
 • M.Puķe "Furfurola veidošanās no bērza koksnes kinētikas izpēte" (vad. N.Vederņikovs).
 • Gunārs Pavlovičs "Saldā ķirša koksnes anatomiskās uzbūves un fizikāli mehānisko īpašību pētījumi" (vad. J.Dolacis).
 • M.Gulbis "Saldā ķirša ķīmiskā sastāva pētījumi (vad. Ģ.Zaķis).
 • N.Arhipova, LU, "Baktēriju sorbcija uz lignīna preparātiem"(vad. G.Teliševa).
 • I.Šāble, LU. "Ekstraktvielas Latvijas melnalkšņa (Alnus glutinosa) mizā" (vad. Ģ.Zaķis).
 • P.Luckāns, LU. "Zemes enerģētikas attīstība un tās ietekme uz klimatu" (aizstāvēts).

Studentu darbu vadība

 • Andis Antons (LLU Meža fak.) - bakalaura inženierprojekts: "Bērza finieru optisko īpašību pētījumi atkarībā no izturēšanas pēc lobīšanas un žāvēšanas režīmiem" (vad. J.Dolacis).
 • Indulis Feldmanis (LLU Meža fak.) - bakalaura inženierprojekts: "Bērza saplākšņu optisko īpašību pētījumi atkarībā no finieru izturēšanas pēc žāvēšanas un presēšanas režīmiem" (vad. J.Dolacis).
 • Gints Griņevičs (LLU Meža fak.) - bakalaura inženierprojekts "Bērza koksnes saplākšņu optisko īpašību izmaiņas atkarībā no glabāšanas apstākļiem" (vad. J.Dolacis).
 • Inese Šāble (RTU MZLĶ) - bakalaura inženierprojekts "Ekstraktvielas Latvijas melnalkšņa (Alnus glutinosa) mizā" (vad. Ģ.Zaķis) (aizstāvēts).
 • I.Silajānis (RTU MZLĶ) - bakalaura inženierprojekts "Tehnoloģijas izstrāde saplākšņa ugunsizturības īpašību uzlabošanai (vad. B.Andersons).
 • Mārtiņš Dzelde, LU. Bakalaura darbs "Lignīna struktūras datorsimulācija" (vad. J.Grāvītis) (aizstāvēts).
 • Pēteris Kaņeps, LU. Bakalaura darbs "Komplicētu sistēmu modelēšana" (vad. J.Grāvītis) (aizstāvēts).
 • Vadims Šakels (RTU MZLĶ), Bakalaura darbs "Sārmainās modificēšanasietekme uz kraft lignīna virsmas aktivitāti"(vad. G.Šuļga)  

A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 17.02.2009.