LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde

Noslēdzot Valsts pētījumu programmu izdots (2013.11.26) rakstu krājums: 

 

|-VPP_NatRes_Vaks.jpg 308x440px

 

VIETĒJO RESURSU (ZEMES DZĪĻU, MEŽA, PĀRTIKAS UN TRANSPORTA) ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA - JAUNI PRODUKTI UN TEHNOLOĢIJAS (NatRes).
Valsts pētījumu programma, 2010 – 2013. Rakstu krājums

Sast. Dr.chem. Bruno Andersons, Dr.geol. Valdis Segliņš, Dr.silv. Dagnis Dubrovskis, Dr.sc.ing. Ruta Galoburda, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis

 

Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2013, 282 lpp. (ISBN 978-9934-14-010-5).

  

(Sustainable Use of Local Resources (Entrails of the Earth, Forest, Food and Transport) – New Products and Technologies (NatRes). National Research Programme, 2010-2013. Proceedings. - Compiled by Dr.chem. Bruno Andersons, Dr.geol. Valdis Segliņš, Dr.silv. Dagnis Dubrovs kis, Dr.sc.ing. Ruta Galoburda, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis, - Latvian State Institute of Wood Chemistry: Riga, 2013, 282 p. (ISBN 978-9934-14-010-5) (in Latvian, abstracts in English)).  


       


Uz vietējiem resursiem balstīta ekonomika ir drošs pamats ilgtspējīgai attīstībai un tālākai izaugsmei, ja šie resursi tiek mērķtiecīgi izmantoti konkurētspējīgu, inovatīvu un uz zināšanām balstītu produktu ražošanai. Programma tika izveidota ar mērķi pētīt un izstrādāt jaunus produktus un to ražošanas tehnoloģijas, izmantojot Latvijas zemes dzīļu un meža nozares resursus, vietējo augu un dzīvnieku izejvielas, kā arī izstrādāt priekšlikumus transporta ilgtermiņa attīstībai.Rakstu krājumā apkopoti programmas gaitā iegūtie rezultāti, uz to pamata izdarītie secinājumi un ieteikumi. Krājums veidots ar mērķi sniegt ieskatu veikto pētījumu klāstā ar atsaucēm uz galvenajām publikācijām zinātniskos izdevumos. Valsts pētījumu programma bija neatsverams instruments studentu un jauno pētnieku piesaistei praktiski orientētiem zinātniskiem pētījumiem.

 
Valsts pētījumu programmas vadītājs
LZA īst.loc., Dr. B.Andersons

 

Lejupielādēt: http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_NatRes_Rakstu_Krajums.pdf   (28 294 kB)

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 29.11.2013.