LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Institūta nolikums

      

Atvasinātas publiskās personas
"Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"
nolikums

 

 I.Vispārīgie jautājumi 

 

1. Atvasināta publiskā persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" (turpmāk - institūts) ir Izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esošs valsts zinātniskais institūts. Atvasinātas publiskās personas "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" nolikums (turpmāk - nolikums) pieņemts saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 21.2 pantu.
  

2. Institūta darbības mērķis atbilstoši valsts noteiktajai zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikai ir ar zinātniskām metodēm iegūt jaunas zināšanas un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, lai sekmētu koksnes ķīmijas un polimēru ķīmijas nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, kā arī veikt ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu saistītas darbības atbilstoši institūta zinātniskās darbības virzieniem. 

   

II. Institūta funkcijas un uzdevumi

  

3. Institūtam ir šādas funkcijas:

3.1. veikt fundamentālos pētījumus koksnes zinātnes, koksnes ķīmijas un tehnoloģijas, polimēru ķīmijas un tehnoloģijas nozarēs;

3.2. veikt lietišķos pētījumus, lai nodrošinātu no koksnes, citas biomasas, to komponentiem un citiem atjaunojamo izejvielu resursiem iegūstamo produktu un to iegūšanas tehnoloģiju izstrādi;

3.3. atbilstoši kompetencei veikt zinātnisko ekspertīzi koksnes un citas biomasas racionālas izmantošanas politikas īstenošanai un Latvijas interešu un pozīcijas pārstāvēšanai Eiropas Savienībā un starptautiskajās institūcijās un procesos;

3.4. atbilstoši kompetencei sniegt pakalpojumus pētniecības jomā;

3.5. piedalīties un vadīt valsts un starptautiskos pētījumu projektus un pētniecības programmas;

3.6. sadarbībā ar augstskolām veicināt zinātnes un augstākās izglītības integrētu attīstību koksnes zinātnes, koksnes ķīmijas un tehnoloģijas, polimēru ķīmijas un tehnoloģijas nozarēs;
   

4. Lai īstenotu minētās funkcijas, institūts:

4.1. izstrādā darbības un attīstības stratēģiju un plānus, nosakot sasniedzamos rezultātus un tiem nepieciešamos resursus;

4.2. veicina zinātnisko pētījumu rezultātu praktisku izmantošanu;

4.3. piedalās projektu konkursos, lai piesaistītu finanšu līdzekļus, slēdz līgumus par zinātnisko un izglītības programmu un projektu izpildi;

4.4. izstrādā un īsteno mācību un izglītojošas programmas un pasākumus; iesaista studentus un doktorantus institūta zinātniskajā darbībā;

4.5. organizē zinātniskas konferences un seminārus;

4.6. izdod informatīvos materiālus, veic redaktordarbību un izdevējdarbību;
4.7. veido institūta specializētās zinātniskās struktūrvienības - laboratorijas un grupas. To izveide, reorganizācija un darbības izbeigšana notiek atbilstoši galvenajiem pētniecības virzieniem un iegūtajam finansējumam;

4.8. atbilstoši kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, privātpersonām, kā arī starptautiskajām institūcijām;

4.9. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā nosaka un iekasē maksu par institūta sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

4.10. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finanšu palīdzību;

4.11. izveido, reorganizē un likvidē iestādes un kapitālsabiedrības, ņem dalību biedrībās un nodibinājumos un kapitālsabiedrībās;

4.12. veic saimniecisko darbību atbilstoši institūta zinātniskās darbības virzieniem;

4.13. veic citas darbības minēto funkciju īstenošanai.

   

III. Institūta pārvalde
  

5. Institūta lēmējorgāns ir institūta zinātniskā padome. Zinātniskās padomes izveidošanas un darbības kārtību, kā arī tās kompetenci nosaka Zinātniskās darbības likums un institūta zinātniskās padomes nolikums, kuru apstiprina institūta zinātnieku pilnsapulce. Institūta zinātnisko padomi uz pieciem gadiem ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl institūta zinātnieku pilnsapulce. Zinātniskā padome pieņem institūta nolikumu un ievēl direktoru. Zinātniskās padomes priekšsēdētājs bez īpaša pilnvarojuma pārstāv institūtu jautājumos, kuri ir saistīti ar institūta zinātnisko darbību vai darbību augstākās izglītības jomā.
  

6. Institūtu pārvalda institūta zinātnieku koleģiāla institūcija - zinātniskā padome un direktors. 
 

7. Institūta direktors ir institūta augstākā amatpersona, kas īsteno institūta vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv institūtu jautājumos, kuri ir saistīti ar institūta administratīvo darbību. Direktors pilda Zinātniskās darbības likumā noteiktos pienākumus un funkcijas. Institūta direktoru atbilstoši Zinātniskās darbības likumā noteiktajai kārtībai uz pieciem gadiem ievēlē zinātniskā padome. Institūta direktoram var būt ievēlēti vietnieki.
  

8. Pilnsapulcē piedalās institūta zinātnieki. Pilnsapulce ir tiesīga lemt, ja tajā piedalās divas trešdaļas no institūta zinātnieku kopējā skaita. Pilnsapulci sasauc pēc institūta direktora vai zinātniskās padomes priekšsēdētāja iniciatīvas, vai ja to pieprasa vismaz 25% no institūta zinātniekiem.

 

IV. Institūta finanšu līdzekļi un manta
 

9. Institūta finanšu līdzekļus veido:

9.1.valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

9.2. ieņēmumi par zinātnisko un izglītības programmu, projektu un līgumu izpildi;

9.3.ieņēmumi par institūta sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

9.4. ziedojumi un dāvinājumi;

9.5. ārvalstu finanšu palīdzība.

  

10. Nolikuma 9.punktā minētos finanšu līdzekļus izmanto saskaņā ar institūta zinātniskās padomes apstiprinātu kārtību.
  

11. Institūta darbinieku atalgojumu veido:

11.1. atalgojums, kuru darbiniekam piešķir un kura apmēru aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bāzes finansējuma piešķiršanas kārtību valsts zinātniskajām institūcijām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem;

11.2. atalgojums, kuru saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu maksā no institūta noslēgto līgumu īstenošanai iegūtajiem finanšu līdzekļiem un kura apmēru nosaka atbilstoši zinātniskās padomes apstiprinātajai institūta iekšējai darba samaksas politikai, kā arī pamatojoties uz institūta noslēgtajiem līgumiem.
  

12. Institūts rīkojas ar institūta valdījumā esošo valsts mantu un mantu, kuru institūts iegādājies savas darbības nodrošināšanai. Institūts saskaņā ar normatīvajiem aktiem rīko iepirkuma procedūras.

   

13. Institūts Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīgs ņemt aizņēmumus un uzņemties garantijas.

   

14. Institūts veic grāmatvedības uzskaiti, atver kontus un rīkojas ar tiem Zinātniskās darbības likumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.   

   

V. Institūta darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

   

15. Institūta darbinieku faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktajos gadījumos, kā arī administratīvos aktus var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu institūta direktoram. Institūta direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

16. Institūta direktora faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktajos gadījumos, kā arī administratīvos aktus var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

17. Institūts atbilstoši Zinātniskās darbības likumā noteiktajai kārtībai sagatavo gada publisko pārskatu un iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijai.  
  

Nolikuma redakcija pieņemta Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Zinātniskās padomes sēdē Rīgā, 2009. gada 31. martā.


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 23.03.2014.