LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Jauna tehnoloģija kalcija karbonāta un bioūdeņraža ieguvei biomasas reakcijā ar sārmu

  

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr. 2010/0329/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/095)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”
Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība"
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

   

Projekta vispārīgais mērķis – Ūdeņraža un kalcija karbonāta, kas ir derīgs augsnes atskābošanai,  efektīvas, lētas un pieejamas ražošanas metodes izstrādāšana un izplūdes gāzu emisijas samazināšana.

  

Projekta specifiskais mērķis – Jauna ķīmiskā reaktora izstrāde ūdeņraža un kalcija karbonāta iegūšanai no Latvijā pieejamiem derīgajiem izrakteņiem biomasas un bioloģiskas  izcelsmes atkritumu reakcijā ar sārmu un ūdeņraža selektīvas atdalīšanas membrānas izstrāde.

   

Projekts un pētījums atbilst enerģētikas, materiālzinātnes, lauksaimniecības un  vides zinātnes nozarēm.

 

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes: 

1.Pētniecība.

1.1.Rūpnieciskais pētījums

1.1.1.Izpētes darbs, lai iegūtu zināšanas un prasmes ķīmiskā reaktora izstrādei, kas paredzēts ūdeņraža un kalcija karbonāta iegūšanai no Latvijā pieejamiem derīgajiem izrakteņiem biomasas un bioloģiskas izcelsmes atkritumu reakcijā ar sārmu un ūdeņraža selektīvas atdalīšanas membrānas izstrāde;

1.1.2.Ūdeņraža selektīvas atdalīšanas membrānas ražošanas metožu un iekārtu izpēte un prototipa izstrāde;

1.1.3.Ūdeņraža selektīvas atdalīšanas membrānas prototipa izpēte un novērtēšana;

1.2. Eksperimentālā izstrāde:

1.2.1.Trīs pakāpju ķīmiskā reaktora, kas ietver sārma reakcijas, karbonāta un sārma reakcijas un sārma reģenerācijas reaktorus, ražošanas metožu izpēte un prototipu izstrāde;

1.2.2.Jaunā trīs pakāpju reaktora prototipa izpēte un novērtēšana

1.2.3.Kalcija karbonāta iegūšanas tehnoloģijas eksperimentālā izstrāde, izpēte un novērtēšana;

2.Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana;

3.Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana.

  

Projekta īstenošanas vieta –

Biomehānikas un fizikālo pētījumu institūts (BUFPI) (http://www.bufpi.lv/),

sadarbības partneri:

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (http://www.cfi.lu.lv/),

Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI),
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (http://www.kki.lv/, koks@edi.lv ).

  

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 36 mēneši.

 

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.chem. Juris Zoldners (LV KĶI, jzoldn@edi.lv)

  

Projekta koordinators: pētnieks Ēriks Skripsts (BUFPI, Eriks.Skripsts@bufpi.lv

  

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas:  291577,00 LVL

  

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2011.-31.12.2013.


Projekta aktuālā informācija: http://www.bufpi.lv/lv/energetika/projekti/kalcija-karbonata-iegusana-un-udenraza-membrana/

 

 

 

 


CAPTCHA

A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.04.2016.