LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Inovatīvi koksnes un tās pārstrādes materiāli ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām

  

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr. 2010/0324 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/057)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”
Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība"
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

   

Projekta vispārīgais mērķis – izstrādāt inovatīvus, konkurētspējīgus lapkoku koksnes produktus ar uzlabotām un prognozējamām ilgizturības īpašībām, kuri nostiprinātu viedokli par koksni kā dabisku, vērtīgu, progresīvu, konkurētspējīgu un ilgtspējīgu būvmateriālu un sekmētu plašāku tās izmantošanu dzīves vidē.

  

Projekta specifiskais mērķis – hidrotermiski modificējot apses un bērza koksni un izvēloties piemērotas saistvielas un pārklājumus, iegūt ražotājiem pievilcīgus konkurētspējīgus produktus ar augstāku pievienoto vērtību, būtiski uzlabotām ilgizturības īpašībām un plašākām pielietošanas iespējām. Sekmēt zinātnes un ražošanas integrāciju Latvijai prioritārajā zinātnes virzienā par atjaunojamo (meža) resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

   

Projekta ietvaros tiks īstenotas sekojošas darbības:

 1. Projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde.
    
 2. Pētniecība. Projekta izpildes rezultātā tiks izvērtētas pieejamās zināšanas, paplašinātas esošās un iegūtas jaunas par inovatīva produkta – ilgizturīgas mīkstās lapkoku koksnes iegūšanas iespējām termiskās modifikācijas ceļā. Iegūtie eksperimentu dati par ekspluatācijas īpašībām saistībā ar fundamentālām zināšanām par koksnes sastāva un struktūras izmaiņām ļaus prognozēt materiāla kalpošanas laiku. Izpētes objekti: bērza un apses koksne. Tie izvēlēti, ņemot vērā šo lapkoku resursu pieejamību Latvijā, apses pagaidām nelielo rūpniecisko izmantošanu un ražotāju vēlmi paplašināt koksnes produkcijas klāstu ar augstākas pievienotās vērtības produktiem.
   
 3. Pētniecības rezultātu pieejamības nodrošināšana (informācija par projekta gaitu LVKĶI mājas lapā, meža nozares profesionālās asociācijām, uzņēmējiem, potenciālajiem modificētas koksnes produktu ražotājiem un izmantotājiem; publikācijas, ziņojumi konferencēs).
   
 4. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana (patentu pieteikuma sagatavošana iesniegšanai Eiropas Patentu organizācijā). Patenta pieteicējs - LVKĶI.

Projekta īstenošanas vieta – Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (http://www.kki.lv/, koks@edi.lv ).

  

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 36 mēneši.


Projekta vadītājs – Dr.chem.  Bruno Andersons (bruno.andersons@edi.lv).
   

Projekts uzsākts - 2010. gada 17. decembrī.

 

Pētniecības kategorija - rūpniecisks pētījums. 

 

Projekta ietvaros īstenotajām darbībām nav saimniecisks raksturs, jo saskaņā ar 07.07.2009 MK Noteikumu Nr.752 apakšpunktu 3.1. projekts atbilst šādiem kritērijiem:

 • Veic pamatdarbību - zinātnisko darbību un zinātnisko darbību rezultātu izplatīšanu zināšanu un tehnoloģiju pārnese veidā; 
 • Atlīdzību, kas iegūta, īstenojot šīs pamatdarbības, atkārtoti investē pamatdarbībās.

Projekta īstenošanas gaita

  


CAPTCHA

A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.04.2016.