LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem

  

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr. 2010/0214/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/054)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”
Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība"
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

   

Projekta vispārīgais mērķis – Tautsaimniecībai perspektīvu inovatīvu poliuretānu pārklājuma materiālu un tehnoloģiju izstrāde.

  

Projekta specifiskais mērķis – Izstrādāt poliolu sistēmas no atjaunojamām izejvielām uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu ieguvei ar augstākām ekspluatācijas īpašībām nekā zināmiem šīs klases materiāliem, izslēgt no poliolu sistēmām viegli gaistošus organiskus savienojumus.

   

Lai nodrošinātu mērķa sasniegšanu tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:


Rūpnieciskie pētījumi

 • Poliolu sistēmu ieguvei nepieciešamā starpproduktu - katalītiski aktīvo poliolu no rapšu, saulespuķu un rīcineļļas  sintēzes izpēte;
 • Pētījumi par poliolu sistēmu veidošanu PU pārklājumu ieguvei;
 • PU nanokompozīciju izstrādne;
 • Jauni produkti - uzsmidzināmi PU pārklājumu un to īpašību izpēte.

Eksperimentālās izstrādnes

 • Poliolu sintēzes no augu eļļām tehnoloģijas prototipa izstrādne;
 • Jaunu produktu-poliolu sistēmu izgatavošanas tehnoloģijas prototipa izstrādne pilotiekārtā;
 • Inovatīvi uzsmidzināmi PU pārklājumi un to ieguves tehnoloģiskā procesa prototipu izstrāde un optimizācija;
 • Uzsmidzināmo pārklājumu kompozīciju un to tehnoloģijas testēšana uz eksperimentāliem objektiem.

Citas aktivitātes

 • Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana;
 • Intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšana- Latvijas patentu valdē tiks iesniegts Eiropas patenta pieteikums. Patenta pieteicējs - LV KĶI.

Mērķi tiks sasniegti, izmantojot PU pārklājumu ieguvei inovatīvas poliolu sistēmas no atjaunojamām izejvielām – rapšu, saulespuķu un rīcineļļas polioliem. Poliolu sintēze un poliolu sistēmu izgatavošana pilnībā atbildīs „zaļās ķīmijas” prasībām.

  

Projekta īstenošanas vieta – Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (http://www.kki.lv/, koks@edi.lv ).

  

Projekta sadarbības partneri:

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 36 mēneši.


Projekta vadītājs – Dr.habil.chem.  Uldis Stirna (stirna@edi.lv).
   

Projekts uzsākts - 2010. gada 1. novembris.

 

Projekta ietvaros īstenotajām darbībām nav saimniecisks raksturs, jo saskaņā ar 07.07.2009 MK Noteikumu Nr.752 apakšpunktu 3.1. projekts atbilst šādiem kritērijiem:

 • Veic pamatdarbību - zinātnisko darbību un zinātnisko darbību rezultātu izplatīšanu zināšanu un tehnoloģiju pārnese veidā; 
 • Atlīdzību, kas iegūta, īstenojot šīs pamatdarbības, atkārtoti investē pamatdarbībās.

Projekta īstenošanas gaita

  


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.04.2016.