Mg.ķīm Irēna Krūma

Izglītība

1967- iegūts maģistra grāds ķīmijā (Mg. chem)

Zinātniskās intereses un kompetence

Lapu koksnes un zemkopības atlieku polisaharīdu mehanoķīmiskā un hidrolītiskā depolimerizācija, pentožu dehidratācijas, furfurola un etiķskābes veidošanās kinētika atkarībā no procesa galveniem parametriem, kā arī pētījumi par hemiceluložu deacetilēšanās procesa kinētiku un etiķsābes veidošnās procesa likumsakarībām, atkarībā no procesa parametriem.

Nozīmīgākie projekti

Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes. Projekts Nr.2010/0288/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/038, 2011-2013

Jaunas pieejas izstrādāšana vienlaicīgai bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu bezatlikuma iegūšanai no vietējiem zemkopības pārpalikumiem. Projekts Nr.1.1.1.1./16/A/113

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Rapoport A., Vedernikovs N., Kruma I., Puke M., Borovikova D., Rozenfelde L., Khroustalyova G., Matyuskova N. Waste-less bioethanol and other valuable substances production from hardwood. WIT Transactions on Engineering Sciences, Vol. 88., 2014.- pp. 311.-318.
  2. Brazdausks P., Vedernikovs N., Puke M., Kruma I. Effect of the acid hydrolysis temperature on the conversion of birch wood hemicelluloses into furfural. Key Engineering Materials, Vol. 604., 2014.- pp. 245.-248.
  3. Rozenfelde L., Puke M., Krūma I., Poppele I., Matjuškova N., Vederņikovs N., and Rapoport A. Enzymatic Hydrolysis of Lignocellulose For Bioethanol Production. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, Volume 71, Issue 4, 2017, Pages 275-279 (ISSN: 1407009X)
  4. Matjuškova N., Okmane L., Zala D., RozenfeldeL., Puke M., Krūma I., Vederņikovs N., Rapoport A. Effect of lignin-containing media on growth of medicinal mushroom lentinula edodes. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences. Volume 71, Issue 1, 2017, Pages 38-42